REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1817
Tytuł: Творчасць “белавежцаў” у польскiх лiтаратуразнаўчых даследаваннях апошнiх дзесяцiгоддзяў
Inne tytuły: Twórczość pisarzy Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” w polskich badaniach naukowych ostatnich lat
“Byelovyeza” Group writers’ works in Polish university research in the last twenty years
Autorzy: Twaranowicz, Halina
Słowa kluczowe: Галiна Тварановiч
Białoruskie Stowarzyszenie Literacki „Białowieża”
pogranicze
tradycja
polsko-białoruski kontekst
poezja
proza
motyw domu
podróż
mała i duża ojczyzna
“Byelovyeza” Literary Association
border
tradition
Polish-Belarusian context
poetry
prose
the motif of home
journey
small and big homeland
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 43-62
Abstrakt: Na przestrzeni lat funkcjonowania w Polsce Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” wydano ponad 230 książek reprezentujących różnorodność gatunkową. Naukowcy polscy, białoruscy i zachodnioeuropejscy badają cechy i tendencje rozwojowe białoruskiej literatury w Polsce, analizują twórczość poetów i prozaików. W ciągu ostatnich 15 lat napisano dwie rozprawy habilitacyjne (Teresa Zaniewska w 1998 r., Helena Duć-Fajfer w 2012 r.) i dwie dysertacje doktorskie (Beata Siwek w 2001 r., Anna Sakowicz w 2007 r.). Przedmiotem niniejszego artykułu są polskie badania uniwersyteckie prowadzone na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.
More than 230 books have been published since 1958, the year when literary circle of “Byelovyeza” was founded. The books represent various literary genres. Polish, Belarusian and West European researchers investigate features and tendencies in the development of Belarusian literature in Poland, analyze poets’ and prose writers’ works. Within 15 years two postdoctoral dissertations (Teresa Zanievska’s in 1998, Helena Duts-Fayfer’s in 2012) and two PhD theses (Beata Sivek’s in 2001, Anna Sakovich’s in 2007) have been prepared. Polish university studies of the last twenty years are the subject of the article.
Opis: Галiна Тварановiч, Беласток
URI: http://hdl.handle.net/11320/1817
ISSN: 2081-2515
10.15290/bb.2013.05.04
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Twaranowicz.pdf251,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.