REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1815
Tytuł: Аўтарская канцэпцыя чалавека i свету ў мiнiяцюрах Сакрата Яновiча i Яна Чыквiна
Inne tytuły: Autorska koncepcja człowieka i świata w miniaturach Sokrata Janowicza i Jana Czykwina
The author’s concept of the man and the world in Sokrat Janovich’s and Jan Chykvin’s miniatures
Autorzy: Тычко, Галiна
Słowa kluczowe: literatura białoruska
proza
modyfikacje gatunkowe
miniatura
eksperyment
człowiek
świat
pojęcie
Belarusian literature
prose
genre modifications
miniature
experiment
man
world
concept
Data wydania: 2013
Data dodania: 4-lis-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 5, 2013, s. 25-32
Abstrakt: Artykuł poświęcono analizie modyfikacji gatunkowych we współczesnej małej prozie. Szczególną uwagę zwrócono na gatunek prozy lirycznej, tzw. miniaturę, którą odnajdujemy w twórczości S. Janowicza i J. Czykwina. Dokonano analizy wybranych utworów pisarzy, które odzwierciedlają jej specyficzne cechy gatunkowe.
The article is devoted to the research on genre modifications and changes in modern small prose. The main attention is paid to the genre of prosaic miniature. Specificity of the reflection of reality in small prose is investigated using the example of S. Janovich’s and J. Chykvin’s creativity. The writers’ selected works which reflect distinctive features of modern prosaic miniature are analyzed.
Opis: Галiна Тычко, Мiнск
URI: http://hdl.handle.net/11320/1815
DOI: 10.15290/bb.2013.05.02
ISSN: 2081-2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2013, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_5_2013_Tyczko.pdf144,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.