REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Iuridica Agraria, 2012, tom X : [35]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. CZĘŚĆ PIERWSZA
  WŁASNOŚĆ GRUNTOWA A PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 3. TERESA KUROWSKA
  Własność gruntowa a planowanie przestrzenne w dorobku naukowym Profesora Waleriana Pańki
 4. STANISŁAW PRUTIS
  Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe a rzeczywistość)
 5. ANNA CHORĄŻEWSKA, JOANNA JAGODA
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie a wartości konstytucyjne
 6. STANISŁAWA KALUS, MAGDALENA HABDAS
  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako instrument kształtowania wartości rynkowej nieruchomości
 7. KRYSTYNA STEFAŃSKA
  Miejsce rodzinnego gospodarstwa rolnego w obrocie rolnym (zagadnienia wybrane)
 8. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ
  Aspekty konstrukcyjnoprawne podziału nieruchomości
 9. JOANNA MIKOŁAJCZYK
  Podział gospodarstwa rolnego – de lege lata i de lege ferenda
 10. IWONA BOGUCKA
  Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowego (zagadnienia wybrane)
 11. RYSZARD MIKOSZ
  Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego
 12. ALEKSANDER LIPIŃSKI
  Niektóre problemy planowania przestrzennego w związku z działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym
 13. GRZEGORZ DOBROWOLSKI
  Szczególne „substytuty” planowania przestrzennego
 14. ELŻBIETA KLAT–GÓRSKA
  Skarga według art. 101 ustawy o samorządzie gminnym instrumentem ochrony interesów właściciela gruntów w procedurze planowania miejscowego
 15. PAWEŁ POPARDOWSKI
  Odpowiedzialność gminy w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego

 16. CZĘŚĆ DRUGA
  ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI

 17. PAWEŁ CZECHOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI
  Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne
 18. ELŻBIETA TOMKIEWICZ, MAREK BOCHEŃSKI
  Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwań
 19. BEATA JEŻYŃSKA
  Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 20. DOROTA ŁOBOS–KOTOWSKA
  Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a inne podobne umowy
 21. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Odpowiedzialność administracyjna i karna beneficjentów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 22. ALOJZY Z. NOWAK, AGATA NIEWIADOMSKA
  Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne
 23. PAWEŁ CZECHOWSKI, ADAM NIEWIADOMSKI
  Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – aspekty prawne
 24. PAWEŁ WOJCIECHOWSKI
  Postępowanie dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
 25. PAULINA CICHALEWSKA, SEBASTIAN BRODECKI
  Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na konkurencyjność polskiego rolnictwa
 26. JOANNA MIKOŁAJCZYK
  Współczesne funkcje obszarów wiejskich na tle koncepcji multifunkcjonalnego rolnictwa
 27. ANETA SUCHOŃ
  Fundusze unijne jako instrument rozwoju spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich
 28. BOŻENA TAŃSKA–HUS
  Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej rolnictwa i przyspieszenia wymiany pokoleń
 29. JAN STOKSIK
  Wybrane zagadnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie Wspólnej Polityki Rolnej
 30. BARBARA WIELICZKO
  Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwa

 31. CZĘŚĆ TRZECIA
  REGULACJA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 32. JERZY BIELUK
  Podatek od nieruchomości w działalności rolniczej
 33. PAWEŁ BLAJER
  Definicja i status rolnika indywidualnego w świetle nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 34. PAWEŁ GAŁA
  Ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych. Wybrane aspekty prawne
 35. RAFAŁ MICHAŁOWSKI
  Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 36. BOGDAN JANKOWSKI
  Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na ochronę środowiska
 37. MAŁGORZATA SZYMAŃSKA
  Restytucja nieruchomości rolnych pozostawionych poza granicami Polski po II wojnie światowej
 38. KONRAD MARCINIUK
  Kilka uwag do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 35
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012Kilka uwag do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowychMarciniuk, Konrad--
2012Restytucja nieruchomości rolnych pozostawionych poza granicami Polski po II wojnie światowejSzymańska, Małgorzata--
2012Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na ochronę środowiskaJankowski, Bogdan--
2012Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaMichałowski, Rafał--
2012Ochrona i wykorzystanie roślinnych zasobów genowych. Wybrane aspekty prawneGała, Paweł--
2012Definicja i status rolnika indywidualnego w świetle nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoBlajer, Paweł--
2012Podatek od nieruchomości w działalności rolniczejBieluk, Jerzy--
2012Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwaWieliczko, Barbara--
2012Wybrane zagadnienia ochrony interesów fi nansowych Unii Europejskiej w dziedzinie Wspólnej Polityki RolnejStoksik, Jan--
2012Renty strukturalne jako instrument poprawy struktury obszarowej rolnictwa i przyspieszenia wymiany pokoleńTańska–Hus, Bożena--
2012Fundusze unijne jako instrument rozwoju spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskichSuchoń, Aneta--
2012Współczesne funkcje obszarów wiejskich na tle koncepcji multifunkcjonalnego rolnictwaMikołajczyk, Joanna--
2012Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na konkurencyjność polskiego rolnictwaCichalewska, Paulina; Brodecki, Sebastian--
2012Postępowanie dotyczące przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów WiejskichWojciechowski, Paweł--
2012Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – aspekty prawneCzechowski, Paweł; Niewiadomski, Adam--
2012Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczneNowak, Alojzy Z.; Niewiadomska, Agata--
2012Odpowiedzialność administracyjna i karna benefi cjentów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichWojciechowski, Paweł--
2012Umowa przyznania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a inne podobne umowyŁobos–Kotowska, Dorota--
2012Proekologiczne instrumenty wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskichJeżyńska, Beata--
2012Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014–2020 w kontekście nowych wyzwańTomkiewicz, Elżbieta; Bocheński, Marek--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 35