REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15332
Tytuł: Model biznesowy crowdfundingu w Polsce a zrównoważony rozwój – transfer wartości
Inne tytuły: The crowdfunding business model in Poland and sustainable development – value transfer
Autorzy: Waszkiewicz, Aneta Ewa
Kukurba, Maria
Salwin, Mariusz
Wójcik, Cezary
Słowa kluczowe: crowdfunding
model biznesowy
wartość przedsiębiorstwa
zrównoważony rozwój
crowdfunding
business model
value of company
sustainability
Data wydania: 2023
Data dodania: 22-wrz-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(112) 2023, s. 65-84
Abstrakt: Cel – Celem badań jest wykazanie transferu wartości w modelu biznesowym przedsiębiorstw korzystających z crowdfundingu w Polsce w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu biznesu. Metoda badań – Przeprowadzono badanie ankietowe na grupie 121 przedsiębiorstw korzystających z crowdfundingu. Badanie to zostało przeprowadzone w oparciu o wartości Nortona i Kaplana. Wyniki badań ankietowych pozwoliły na opracowanie modelu przepływu wartości zgodnie z koncepcją E3 oraz ideą zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu biznesu. Wnioski – Przeprowadzone analizy wykazały, że najważniejszą perspektywą wartości crowdfundingu jest perspektywa finansowa i procesowa, zaś biorąc pod uwagę model crowdfundingu w powiązaniu z koncepcją zrównoważonego rozwoju, najważniejsze są wymiary: ekonomiczny i społeczny. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Wartością dodaną badań jest poznanie modelu biznesowego crowdfundingu i tworzenie wartości w CF dla firmy stosującej model E3 z uwzględnieniem wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Stworzono ponadto nowy model w oparciu o wyniki ankietowe, co wpisuje się w dyskurs naukowy i wypełnia lukę badawczą w tym obszarze. Ponadto model ten pozwala na analizę zarówno wartości oferowanej, jak i wartości uchwyconej – nie tylko dla firm, ale też każdego uczestnika zgodnie w ideą zrównoważonego rozwoju.
Purpose – The purpose of the research was to present the transfer of value in the business model of companies using crowdfunding in Poland based on the idea of sustainability in doing business. Research method – A survey was conducted on a group of 121 enterprises using crowdfunding. It used the Norton-Kaplan value map and the value flow model in accordance with the E3 concept and the idea of sustainable development Results – The conducted analyses have shown that the most important perspective of the value of crowdfunding is the financial and procedural perspective, while taking into account the crowdfunding model in conjunction with the concept of sustainable development, the most important are the economic and social dimensions. Originality / value / implications / recommendations – The added value of research is learning about the crowdfunding business model and creating value in CF for a company using the E3 model, taking into account economic, social and environmental values. Moreover, a new model was created based on the survey results, which is in line with the scientific discourse and thus bridges the research gap in this area. In addition, this model allows for the analysis of both the value offered and the value captured, not only for companies, but for each participant in accordance with the idea of sustainable development.
Afiliacja: Aneta Ewa Waszkiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Maria Kukurba - Politechnika Warszawska
Mariusz Salwin - Politechnika Warszawska
Cezary Wójcik - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: Aneta Ewa Waszkiewicz: awaszkie@sgh.waw.pl
Maria Kukurba: maria.kukurba@pw.edu.pl
Mariusz Salwin: mariusz.salwin@pw.edu.pl
Cezary Wójcik: Cezary.wojcik@sgw.waw.pl
Sponsorzy: Badanie zostało sfinansowane z grantu NCN nr umowy 2017/25/B/HS4/02225.
URI: http://hdl.handle.net/11320/15332
DOI: 10.15290/oes.2023.02.112.04
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8772-5351
0000-0003-2298-287X
0000-0001-9325-8796
0000-0002-8613-4530
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2023, nr 2(112)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2023_AE_Waszkiewicz_M_Kukurba_M_Salwin_C_Wojcik_Model_biznesowy_crowdfundingu.pdf306,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)