REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14920
Tytuł: Pogranicze online–offline jako nowa czasoprzestrzeń funkcjonowania człowieka
Inne tytuły: The Online–offline Borderline as a New Space-time of Human Functioning
Autorzy: Jaśkiewicz, Aleksandra
Słowa kluczowe: social software
figital
pogranicze
czasoprzestrzeń
pogranicze online–offline
borderline
space-time
online–offline borderline
Data wydania: 2022
Data dodania: 20-kwi-2023
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2022, nr 1(17), s. 37-47
Abstrakt: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nową czasoprzestrzeń funkcjonowania człowieka, jaką stanowi pogranicze świata online i offline. Dynamika postępu technologicznego trzeciej dekady XXI wieku wywiera nieustanny wpływ na kształt funkcjonowania całej cywilizacji ludzkiej. Skutkiem tego jest pojawianie się nowych form życia społecznego, które funkcjonują w każdym kraju bez względu na poziom jego zaawansowania gospodarczego, takich jak np. internetowe wspólnoty życiowe obecne w przestrzeni grup tematycznych portali społecznościowych. Rozwój przestrzeni internetowej jako narzędzia do zarządzania funkcjonowaniem swoim oraz innych wymusił na człowieku osadzenie siebie w czasie gdzieś pomiędzy analogowym światem znanym z przeszłości a cyfrowym polem nadającym tor przyszłości. Nowa organizacja podejmowanych codziennie czynności na pograniczu świata online i offline to wyzwanie, z jakim przyszło się mierzyć każdemu, kto chce brać aktywny i twórczy udział w zarządzaniu tym, co mu się „przydarza” w nowoczesnym świecie. Linia oddzielająca świat online od świata offline zaciera się coraz bardziej. Znalezienie argumentów na uznanie jednej i drugiej przestrzeni za rzeczywistą nie stanowi już dla świata wyzwania. Skoro więc cechy obu tych płaszczyzn nie są zestawiane względem siebie na zasadzie wyraźnego kontrastu, to pozostaje zadać pytanie o to, w jaki sposób można scharakteryzować sferę ich spotkania. Pogranicze świata online–offline to miejsce z jednej strony dobrze znane, z drugiej zaś kompletnie nowe. Próba zdefiniowania tego pojęcia ma na celu ujęcie istoty nowej rzeczywistości, z jaką przyszło się nam mierzyć. W niniejszym tekście dokonuje się próby uchwycenia istoty czasoprzestrzeni nowego pogranicza online–offline, która zmierza do refleksji nad perspektywą badań wokół przedsięwziętego tematu w przyszłości.
The aim of the article is to draw attention to the new space-time of human functioning, which is the borderline between the online and offline world. The dynamics of technological progress in the third decade of the 21st century have a constant influence on the functioning of the entire human civilization. The result is the emergence of new forms of social life that function in every country, regardless of its level of economic advancement, such as, for example, online life communities present in the space of thematic groups of social networking sites. The development of the Internet space as a tool for managing the functioning of oneself and others forced man to settle in time somewhere between the analog world known from the past and the digital field setting the track of the future. The new organization of everyday activities on the border of the online and offline world is a challenge faced by anyone who wants to take an active and creative part in managing what “happens” to them in the modern world. The line separating the online world from the offline world is becoming increasingly blurred. Finding arguments for accepting both as real is no longer a challenge for the world. Therefore, since the features of both these planes are not juxtaposed against each other on the basis of a clear contrast, the question remains how to characterize their meeting point? The borderline of the online–offline world is a well-known place on the one hand and a completely new one on the other. An attempt to define this concept aims to capture the essence of the new reality which we have come to face. In this text, an attempt is made to capture the essence of the space-time of the new online–offline borderland, which aims to reflect on the prospects of research around the topic to be undertaken in the future.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: a.jaskiewicz9@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14920
DOI: 10.15290/parezja.2022.17.04
ISSN: 2353-7914
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8646-9077
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Właściciel praw: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2022, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2022_A_Jaskiewicz_Pogranicze_online_offline.pdf203,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons