REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1313
Tytuł: Symetria cechowania i transformacja Lorentza dla 2-punktowych funkcji Wightmana w elektrodynamice kwantowej dla 2-potencjałowego modelu Zwanzigera
Inne tytuły: Gauge symmetry and Lorentz transformation for 2-point Wightman functions in quantum electrodynamics for 2-potentials Zwanziger model
Autorzy: Dzimida-Chmielewska, Elżbieta
Promotor(rzy): Przeszowski, Jerzy
Słowa kluczowe: onopol magnetyczny
magnetic monopoles
funkcja Wightmana
Wightman function
symetria Lorentza
Lorentz symmetry
kwantowanie kanoniczne
canonical quantization
warunki cechowania
gauge fixing conditions
Data wydania: 3-lip-2014
Data dodania: 21-lip-2014
Abstrakt: W pracy przedstawiono opis sektora pól cechowania dla elektrodynamiki kwantowej z prądami elektrycznymi i magnetycznymi. Wykorzystano model Zwanzigera zawierający dwa niezależne potencjały cechowania i . Założono, że prądy elektryczne i magnetyczne mają takie same własności transformacyjne, co prowadzi do złamania symetrii i , a jedynie złożenie transformacji lub ogólniej jest symetrią układu. Dla pól cechowania, badano własności 2-punktowej funkcji Wightmana, czyli próżniowej wartości oczekiwanej dla nieuporządkowanego iloczynu dwóch operatorów pola cechowania. Pokazano ogólną postać diagonalnych funkcji Wightmana, i dla różnych warunków cechowania, która ma postać symetryczną i zawiera część niezmienniczą proporcjonalną do . Ponadto znaleziono równanie różniczkowe na mieszane funkcje Wightmana i wykazano, że nie ma ono lorentzowsko-niezmienniczego rozwiązania. Znaleziono sferycznie symetryczne rozwiązanie, które odpowiada cechowaniu Coulomba, co zostało udowodnione na drodze kanonicznego kwantowania metodą Diraca. Dla innych warunków cechowania: planarnym, cechowaniu stożka świetlnego w kierunku oraz , została przeprowadzona procedura kwantowania kanonicznego metodą Faddeeva-Jackiwa. Wyznaczone funkcje Wightmana w tych cechowaniach są zgodne z ogólnymi wzorami, wyprowadzonymi wcześniej i znaleziono postać członów zależnych od cechowania.
This dissertation analyses the gauge field sector for the quantum electrodynamics with electric and magnetic currents. It uses the Zwanziger model with two independent gauge field potentials and . The assumption that the electric and magnetic currents have the same transformation properties, effectively leads to the and symmetry breaking, while the composed transformation or generally recovers the symmetry of the system. The properties of two-point Wightman functions, i.e. the vacuum expectations values of the unordered product two gauge field operators, were intensively studied. The general form of the diagonal Wightman functions and is found for different choices of gauge fixing conditions - it has a symmetrical form and includes the invariant part proportional to . Furthermore, the differential equation has been found for the mixed Wightman functions . It is shown that this equation has no Lorentz covariant solution. But the spherically symmetric solution has been found and it corresponds to the Coulomb gauge condition - this is proven by the canonical quantization procedure for systems with constraints - the Dirac method. For other gauge conditions: planar, light cone gauge in end direction, the canonical quantization procedure is carried out within the simplified procedure - the Faddeev-Jackiw method. The Wightman functions for the gauge field potentials are found and they are consistent with general formulas derived before. Also the gauge dependent parts are explicitly given for different gauge fixing conditions.
Opis: Wydział Fizyki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1313
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WFiz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dzimida-Chmielewska_Elzbieta_doktorat.pdf2,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)