REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13033
Tytuł: Edukacja międzykulturowa i jej godnościowy wymiar w świetle regulacji prawnych
Inne tytuły: Intercultural education and its dignity in light of legal regulations
Autorzy: Garbuzik, Paweł
Słowa kluczowe: godność
edukacja
wielokulturowość
międzykulturowość
edukacja międzykulturowa
dialog
prawa człowieka
dignity
education
multiculturalism
interculturalism
intercultural education
dialogue
human rights
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 1. Godność jako fundament praw człowieka, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2021, s. 339-351
Seria: Dziecko w historii;1
Abstrakt: Artykuł stanowi refleksję nad godnościowym wymiarem edukacji międzykulturowej jako tej idei edukacji, u której podstaw są niezbywalne prawa każdego człowieka, kształtującej postawy otwartości, szacunku i tolerancji i zawierającej w sobie immamentnie dialog będący podstawą wszelkiej kultury oraz drogą do pokojowego współistnienia kultur i służbą na rzecz godności człowieka. Artykuł traktuje również o źródłach prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, gwarantujących równość w dostępie do edukacji i właściwy jej poziom bez względu na pochodzenie narodowe, etniczne, kolor skóry czy inne cechy oraz zakazujących wszelkich form dyskryminacji.
The article is a reflection on the dignity dimension of intercultural education, as the idea of education based on the inalienable rights of every human being, shaping the attitudes of openness, respect and tolerance, and intrinsically linked with dialogue is the basis of all culture and the way to the peaceful coexistence of cultures. The article also deals with the sources of international, European and Polish law that guarantee equal access to education, regardless of national or ethnic origin, skin color or other characteristics, and prohibit all forms of discrimination.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
URI: http://hdl.handle.net/11320/13033
DOI: 10.15290/dhmgz.01.2021.22
ISBN: 978-83-7431-718-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3045-4332
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Garbuzik_Edukacja_miedzykulturowa_i_jej_godnosciowy_wymiar.pdf191,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)