REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/13022
Tytuł: Opieka i wychowanie w placówkach Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łodzi w okresie międzywojennym
Inne tytuły: Childcare and children’s education in institutions run by the Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci in Łódź in the interwar period
Autorzy: Sosnowska, Joanna
Słowa kluczowe: rodziny robotnicze
partia socjalistyczna
formy opieki nad dziećmi i młodzieżą
opieka społeczna
opieka zdrowotna
edukacja
workers’ family
socialist parties
forms of care of children and teenagers
social care
health care
education
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-kwi-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. Tom 1. Godność jako fundament praw człowieka, red. naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka, Białystok 2021, s. 207-228
Seria: Dziecko w historii;1
Abstrakt: Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD) było organizacją opiekuńczą i edukacyjną, działającą z inicjatywy i pod patronatem Polskiej Partii Socjalistycznej. W Łodzi w 1923 roku utworzono oddział RTPD. Od początku istnienia tej organizacji w Łodzi jej działacze zaczęli otwierać ośrodki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Pierwszym z nich były świetlice środowiskowe dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym od 5-6 do 13-14 lat. Podążając za nowymi trendami w pedagogice, zostały one następnie przekształcone w przedszkola dla dzieci w wieku 4-6 lat działające w oparciu o metodę Marii Montessori. Innymi ośrodkami tworzonymi przez Łódzki Oddział RTPD były kluby młodzieżowe oraz ośrodki inicjujące opiekę profilaktyczną i medyczną, takie jak kolonie letnie, świetlice, poradnie gruźlicy. Inicjatywy te skierowane były do dzieci z rodzin łódzkich robotników, przede wszystkim członków PPS w Łodzi. W artykule przedstawiono główne aspekty związane z rodzajem sprawowanej opieki oraz treścią programów edukacyjnych realizowanych w świetlicach, przedszkolach i klubach młodzieżowych prowadzonych przez Oddział Łódzki RTPD w latach 1923–1939.
Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD, Workers’ Society of Children’s Friends) was an organization which provided care and education and operated at the initiative and under the patronage of the Polish Socialist Party. In Łódź, an RTPD division was established in 1923. Since the beginnings of that organization in Łódź, its activists started to open care and education centres for children and teenagers. The first of them included community centres for school and pre-school children aged 5-6 to 13-14. Following new trends in pedagogy, they were then transformed into kindergartens for children aged 4-6 operating based on Maria Montessori’s method. Other centres opened by the Łódź RTPD Division included youth clubs and centres initiating preventive and medical care, such as summer camps, summer play centres, or tuberculosis clinics. Those initiatives were meant for children from workers’ families from Łódź, most of all members of the Polish Socialist Party in Łódź. This paper presents the main aspects related with the type of care provided and the contents of educational programmes followed in community centres, kindergartens, and youth clubs run by the Łódź RTPD Division in 1923–1939.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/13022
DOI: 10.15290/dhmgz.01.2021.14
ISBN: 978-83-7431-718-4
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2622-0645
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Sosnowska_Opieka_i_wychowanie_w_placowkach_Robotniczego_Towarzystwa_Przyjaciol_Dzieci.pdf256,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)