REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11886
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKamecka, Małgorzata-
dc.date.accessioned2021-11-05T12:37:29Z-
dc.date.available2021-11-05T12:37:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.isbn978-83-64081-53-8-
dc.identifier.isbn978-83-86064-68-7-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11886-
dc.description.abstractW książce „Pamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskim” poddano szczegółowemu oglądowi dwa problemy, z których pierwszy dotyczy sposobów kultywowania bądź przywracania pamięci indywidualnej i zbiorowej, drugi natomiast form reprezentacji tożsamości podmiotu postkolonialnego. Refleksja nad zapomnieniem, wyparciem, tabuizacją przeszłości przyczyniła się do wzrostu zainteresowania wydarzeniami domagającymi się należnego im miejsca w społecznej świadomości. Fakt zmierzenia się, poprzez akt kreacji artystycznej, z problematyką kolonialną lub postkolonialną potwierdza potrzebę podjęcia przez twórców tematów niełatwych z punktu widzenia oficjalnego dyskursu publicznego. Dorobek kinematografii francuskiej ostatnich dziesięcioleci dowodzi, że twórcy filmowi, często o imigranckich korzeniach, podejmując problematykę mniejszości etnicznych żyjących w wielokulturowych społeczeństwach, wyrażają swoją wizję narodu „w stanie kryzysu”. Celem podjętych badań jest zdefiniowanie filmowych form reprezentacji pamięci i tożsamości. Autorka analizuje wybrane filmy tematyzujące pamięć i tożsamość imigrantów i ich potomków oraz zwrócić uwagę na sposób postrzegania tychże przez rdzennych mieszkańców Francji. Książka składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział pracy, Obraz postkolonialnej Francji, nakreśla główne wydarzenia z przeszłości Francji, jej potęgi kolonialnej i polityki prowadzonej w krajach Maghrebu. Następnie Autorka omawia zjawisko imigracji i formy obecności kolejnych pokoleń imigrantów z Afryki w przestrzeni publicznej Francji. W ostatniej części rozdziału ustosunkowuje się do polityki historycznej prowadzonej przez Republikę Francuską. Powiązania sztuki filmowej z historią, pamięcią i tożsamością przedstawia rozdział drugi Pamięć, tożsamość i film – postkolonialna perspektywa. Przede wszystkim prezentowane są w nim podstawowe kategorie współczesnej humanistyki, szczególnie te wypracowane w badaniach postkolonialnych.Rozdział trzeci Odzyskiwanie pamięci o wojnie w Algierii zawiera analizę wybranych utworów filmowych traktujących o wojnie o niepodległość w Algierii w latach 1954–1962. W centrum uwagi pozostają następujące kwestie: jak zmieniało się podejście do tematyki kolonialnej? Jak zmieniał się obraz konfliktu w utworach filmowych powstających we Francji? By w pełni zauważyć przemiany dokonane w sposobie reprezentacji wojny i jej uczestników przypomniane są pokrótce utwory sprzed 1983 roku (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku).W rozdziale czwartym Filmowe reprezentacje Innego analizie poddany jest obraz imigranta i sposób postrzegania Inności, etnicznej i kulturowej. Punktem odniesienia we wszystkich interpretowanych tu dziełach pozostaje społeczeństwo i jego relacje z przeszłością oraz tożsamością imigrantów. W filmowych reprezentacjach sprawą centralną jest kwestia tożsamości kolejnych pokoleń imigrantów, a co za tym idzie, poczucie tożsamości podmiotu postkolonialnego w sytuacji zmian kulturowych spowodowanych imigracją, legalną i nielegalną.W końcowej części studium omawiany jest obraz przedmieść wielkich miast. „Utraconym terytoriom republiki”, jak czasami media zwykły określać dzielnice mieszkaniowe położone z dala od centrum, poświęcony jest rozdział zatytułowany Na peryferiach metropolii. To również rozdział o tym, że miejsce należy traktować na równi z innymi nośnikami pamięci. Wybrane przykłady dzieł filmowych analizowanych na stronach tej monografii dowodzą, że ich twórcy – których szczególnie interesują kwestie związane z pamięcią i tożsamością – wykazują wolę uczestniczenia w procesie poznawania, wybaczania, porozumienia. Twórcy filmowi zachęcają do reinterpretacji przeszłości i stereotypowego postrzegania podmiotu postkolonialnego. Autorka wskazuje na performatywną rolę dzieła filmowego.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherInstytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstokupl
dc.subjectpamięćpl
dc.subjectzapomnieniepl
dc.subjectwyparciepl
dc.subjecttożsamośćpl
dc.subjectpodmiot postkolonialnypl
dc.subjectpostkolonializmpl
dc.subjectFrancjapl
dc.titlePamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskimpl
dc.title.alternativeMémoire et identité dans le cinéma postcolonial françaispl
dc.title.alternativeMemory and identity in the French post-colonial cinemapl
dc.typeBookpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2018pl
dc.description.BiographicalnoteMałgorzata Kamecka jest adiunktem w Zakładzie Języka Francuskiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania nad dynamiką kultury postkolonialnej we Francji. Interesuje się twórczością francusko-algierskiej pisarki Leïli Sebbar, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tożsamościowej i relacji między Historią a pamięcią.pl
dc.description.referencesAnkersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, przeł., red. i wstęp Ewa Domańska, Universitas, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesAssmann Aleida, Między historią a pamięcią. Antologia, red. i posłowie Magdalena Saryusz-Wolska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesAssmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, wstęp i red. Robert Traba, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesAssmann Jan, Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, przeł. Stefan Dyroff, Rafał Żytyniec, „Borussia” 2003, nr 29, s. 11-16.pl
dc.description.referencesBalta Bérénice, Indigènes, Un film de Rachid Bouchareb, „Le Français dans le monde” 2006, nr 347, s. 65.pl
dc.description.referencesBancel Nicolas, Blanchard Pascal et Lemaire Sandrine, Introduction. La fracture coloniale : une crise française [w:] La fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, La Découverte, Paris 2005, s. 9-30.pl
dc.description.referencesBaran-Kozłowski Wojciech, Film jako źródło historyczne – uwagi źródłoznawcy, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 67-73.pl
dc.description.referencesBaszkiewicz Jan, Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2008.pl
dc.description.referencesBauman Zygmunt, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004, s. 13-39.pl
dc.description.referencesBauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2004.pl
dc.description.referencesBazin André, Film i rzeczywistość, wyb. tekstów, przeł. i posł. Bolesław Michałek, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1963.pl
dc.description.referencesLyotard Jean-François, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesMachnikowski M. Ryszard, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją?, „Zeszyty CEN”, Zeszyt 43, Warszawa 2010.pl
dc.description.referencesMalewska-Peyre Hanna, Ja wśród swoich i obcych, [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, red. Paweł Boski, Maria Jarymowicz, Hanna Malewska-Peyre, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992, s. 15-66.pl
dc.description.referencesMarszałek Rafał, Film i historia (I), „Kino” 1981, R. XVI, nr 1, s. 22-25.pl
dc.description.referencesMarszałek Rafał, Film i historia. Sposoby i funkcje odtwarzania przeszłości (II), „Kino” 1981, R. XVI, nr 2, s. 27-32.pl
dc.description.referencesMauss-Copeaux Claire, Appelés en Algérie. La parole confisquée, Hachette Littératures, Paris 1998.pl
dc.description.referencesMigranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, przeł. Małgorzata Szczurek, red. Hélène Thiollet, Karakter, Kraków 2017.pl
dc.description.referencesMills-Affif Édouard, Les visions du champ social dans le cinéma d’Abdelatif Kechiche, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 75-81.pl
dc.description.referencesMimoun Mouloud, De la silhouette au personnage dans le cinéma français, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, 2011, s. 6-7.pl
dc.description.referencesModrzejewska-Leśniewska Joanna, Wojna w Algierii 1954-1962, [w:] Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. Piotr Ostaszewski, Książka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 374-383.pl
dc.description.referencesBąk Michał, Filmowy Paryż czyli magia miasta kina i miasta, Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesMoskalewicz Marcin, Obecność historii, „Res Publica Nowa” 2009, nr 7, s.-6-7.pl
dc.description.referencesMożejko Edward, Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004, s. 141-161.pl
dc.description.referencesMrabet Emna, The immigrant in Abdellatif Kechiche’s cinematic work: transcending the questions of origins, [w:] Reimagining North African immigration. Identities in flux in French literature, television, and film, edited by Véronique Machelidon and Patrick Saveau, Manchester University Press, 2018, s. 63-76.pl
dc.description.referencesMusiał Stanisław, Maghreb i znaczenie jego obecności we Francji, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2016.pl
dc.description.referencesNikodem Jarosław, Nowe źródło historyczne widziane oczami filmologa. Uwagi na marginesie pracy Marka Hendrykowskiego „Film jako źródło historyczne”, „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, XLI, 2003, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, s. 115-129.pl
dc.description.referencesNoiriel Gérard, Gens d’ici venus d’ ailleurs, La France de l’immigration, 1900 à nos jours, Éditions du Chêne, Paris 2004.pl
dc.description.referencesNora Pierre, Czas pamięci, przeł. Wiktor Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37-43.pl
dc.description.referencesNora Pierre, Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux, [w:] Les lieux de mémoire, red. Pierre Nora, t. 1, La République, Paris 1997.pl
dc.description.referencesNowak Jacek, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, NOMOS, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesObuchowski Kazimierz, Osobowość wobec zmian cywilizacji, czyli o ludziach roli, uczenia się i o autorach siebie, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004, s. 97-116.pl
dc.description.referencesBhabha Homi K., DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 196-240.pl
dc.description.referencesOpioła-Cegiełka Monika, Historia i pamięć. Obraz Algierii i Algierczyków we współczesnym kinie francuskim, [w:] Konflikty w przestrzeni kulturowej, red. Zdzisław Biegański, Łukasz Jureńczyk, Joanna Szczutkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 184-200.pl
dc.description.referencesOpioła-Cegiełka Monika, Polityka historyczna we Francji, [w:] Kultura pamięci: studia i szkice, red. Aldona Chlewicka i Tomasz Kawski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 106-122.pl
dc.description.referencesPervillé Guy, La politique algérienne de la France, de 1830 à 1962, Le genre humain, Éditions du Seuil, Septembre 1997, s. 27-37.pl
dc.description.referencesPierre Nora et le métier d’historien : La France malade de sa mémoire, propos recueillis par Jacques Buob et Alain Frachon, „Le Monde Magazine”, n° 105, 18.02.2006, s. 20-27.pl
dc.description.referencesPlesnar Łukasz A., Sposób istnienia i budowa dzieła filmowego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990.pl
dc.description.referencesPotel Jean-Yves, Francja ta sama czy inna? W rozmowie z Markiem Rapackim i Marcinem Frybesem, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesPrédal René, Le cinéma français depuis 2000, Un renouvellement incessant, Armand Colin Cinéma, Paris 2008.pl
dc.description.referencesPrice Roger, Historia Francji, przeł. Ewa Różalska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.pl
dc.description.referencesProblemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i kultur, red. Franciszek Grucza i Krystyna Chomicz-Jung, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.pl
dc.description.referencesProtat Zoé, Cinéma et histoire : reconstruire le temps, ressentir l’histoire, „Ciné-Bulles”, R. 27, 2009, nr 2, s. 40-49.pl
dc.description.referencesBhabha Homi K., Miejsca kultury, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.pl
dc.description.referencesRecham Belcacem, Les musulmans algériens dans l’ armée française (1919-1945), L’Harmattan, Paris 1996.pl
dc.description.referencesRémond René, Pourquoi abroger les lois mémorielles, „Regards sur l’ actualité” 2006, nr 325, s. 23.pl
dc.description.referencesRenan Ernest, Co to jest naród [w:] Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, przeł. Stanisław Jedynak, red. Lech Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 197-212.pl
dc.description.referencesRewers Ewa, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesRewers Ewa, Transkulturowość czy globalność? Dwa dyskursy o kondycji post-nowoczesnej, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004, s. 119-139.pl
dc.description.referencesRicœur Paul, Między pamięcią a historią, przeł. Małgorzata Frankiewicz, „Znak” 2005, R. 59, nr 3, s. 99-112.pl
dc.description.referencesRokicki Jarosław, Kolor, pochodzenie, kultura: rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Universitas, Kraków 2002.pl
dc.description.referencesRybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków 2014.pl
dc.description.referencesSaid Edward W., Kultura i imperializm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesSaid Edward W., Orientalizm, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i S-ka, Poznań 2005.pl
dc.description.referencesBiałous Maciej, Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.pl
dc.description.referencesSales Claude, La Trahison, Seuil, Paris 1999.pl
dc.description.referencesSaryusz-Wolska Magdalena, Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 7-38.pl
dc.description.referencesSetoul Elyamine, Czy młodzież wywodząca się z rodzin imigranckich jest mniej patriotyczna, [w:] Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, przeł. Małgorzata Szczurek, red. Hélène Thiollet, Karakter, Kraków 2017, s. 85-87.pl
dc.description.referencesShafto Sally, La Trahison et L’Ennemi intime : vers un nouveau regard sur la Guerre d’Algérie, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, 2011, s. 57-63.pl
dc.description.referencesSimon Patrick, Czy francuski model integracji się sprawdza?, [w:] Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, przeł. Małgorzata Szczurek, red. Hélène Thiollet, Karakter, Kraków 2017, s. 81-84.pl
dc.description.referencesSimon Patrick, Czy multikulturalizm jest wspólnotowy?, [w:] Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, przeł. Małgorzata Szczurek, red. Hélène Thiollet, Karakter, Kraków 2017, s. 99-101.pl
dc.description.referencesSkarga Barbara, Tożsamość ja i pamięć, „Znak” 1995, R. XLVII, nr 5, s. 4-18.pl
dc.description.referencesSkotarczak Dorota, Film fabularny jako źródło do badań historii społecznej PRL, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 156-169.pl
dc.description.referencesSmolar Aleksander, Pamięć, historia, polityka [w:] Pamięć i pytania o tożsamość. Polska. Ukraina, red. Tomasz Horbowski i Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2013, s. 7-9.pl
dc.description.referencesSpivak Gayatri Chakravorty, Strategie postkolonialne, przeł. Antoni Górny, Maciej Kropiwnicki, Jakub Majmurek, red. Sarah Harasym, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesBlanchard Pascal, L’image de Maghrébins dans les films postcoloniaux français traitant du temps colonial ou de la guerre d’Algérie (de Godard à Bouchareb), Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, 2011, s. 11-19.pl
dc.description.referencesStanisławska Olga, Arabowie we Francji. Said u Marianny, „Duży Format. Czwartkowiec Gazety Wyborczej” 2003, nr 38, s. 7-13.pl
dc.description.referencesStora Benjamin, Quand une mémoire (de guerre) peut en cacher une autre (coloniale) [w:] La fracture coloniale. La société française au prisme de l’ héritage colonial, sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, La Découverte, s. 57-65.pl
dc.description.referencesSzacka Barbara, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesSzahaj Andrzej, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Universitas, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesSzahaj Andrzej, Wielokulturowość: za i przeciw (kilka uwag), [w:] Andrzej Szahaj, Liberalizm, wspólnotowość, równość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.pl
dc.description.referencesSzostkiewicz Adam, Francja-nietolerancja, „Polityka” 2004, nr 8, s. 20-22.pl
dc.description.referencesTarr Carrie, Le rôle des femmes dans le cinéma des réalisatrices d’ origine maghrébine en France, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, 2011, s. 47-53.pl
dc.description.referencesTarr Carrie, Refraiming difference: Beur and banlieue filmmaking in France, Manchester University Press, Manchester & New York 2005.pl
dc.description.referencesTarr Carrie, Questions of identity in Beur cinema, „Screen” 1993, nr 34, s. 320-342.pl
dc.description.referencesTazbir Janusz, Film – ostoja tradycyjnej historiografii, „Kino” 1975, R. X, nr 10, s. 27-29.pl
dc.description.referencesBogacki Michał, Film fabularny jako paradokument, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 74-97.pl
dc.description.referencesTokarski Stanisław, Tożsamość Europy a kultury pozaeuropejskie: podróże na Wschód – w poszukiwaniu korzeni, [w:] Tożsamość europejska, red. Franciszek Gołembski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich, Warszawa 2005, s. 68-87.pl
dc.description.referencesTopolski Jerzy, Metodologia historii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.pl
dc.description.referencesTopolski Jerzy, Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym, [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Zofia Stefanowska i Janusz Sławiński, Czytelnik, Warszawa 1978.pl
dc.description.referencesTopolski Jerzy, Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983.pl
dc.description.referencesWagner Ryszard, Film fabularny jako źródło historyczne, „Kultura i Społeczeństwo” 1974, T. XVIII, nr 2, s. 181-194.pl
dc.description.referencesWalczak Paweł, Obcość a filozofia. Koncepcja dialogu we współczesnej filozofii człowieka, [w:] „Obcy” w przestrzeni kulturowej Europy, red. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, s. 43-44.pl
dc.description.referencesWeil Patrick, Politique de la mémoire : l’interdit et la commémoration, „Esprit” 2007, nr 2, s. 124-142.pl
dc.description.referencesWelsch Wolfgang, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, przeł. Krystyna Wilkoszewska, [w:] Estetyka transkulturowa, red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2004, s. 31-43.pl
dc.description.referencesWidy Marta, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005.pl
dc.description.referencesWidy-Behiesse Marta, Islam i muzułmanie w laickiej Francji, [w:] Islam w Europie, Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, red. Marta Widy-Behiesse, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 245-253.pl
dc.description.referencesBonn Charles, La littérature maghrébine de langue française : une poètique de la relation, [w:] Histoire de l’islam et des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours, sous la direction de Mohammed Arkoun, Éditions Albin Michel, Paris 2006, s. 1098-1111.pl
dc.description.referencesWitek Piotr, Kultura, film, historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.pl
dc.description.referencesWłoch Renata, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesWolf Eric R., Europa i ludy bez historii, przeł. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesWróblewska-Pawlak Krystyna, Jak zostaje się Francuzem, „Studia Europejskie” 2001, nr 4, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 107-126.pl
dc.description.referencesWykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etniczny, red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesYachi Naïma, Le son du ghetto : musique et cinéma de la seconde génération : 1985-2000, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 21-29.pl
dc.description.referencesYoung Robert J. C., Postkolonializm. Wprowadzenie, przeł. Marek Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesZwierzchowski Piotr, Kornacki Krzysztof, Metodologiczne problemy badania kina PRL-u, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85, s. 28-39.pl
dc.description.referencesŻelazny Walter, Francja wobec mniejszości narodowych. Etniczność, etnopolityka, etnosocjologia, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2000.pl
dc.description.referenceswww.allocine.fr/film/fichefilm-108824/secrets-tournage, [dostęp 15.04.2017].pl
dc.description.referencesBoski Paweł, Jarymowicz Maria, Malewska-Peyre Hanna, Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.pl
dc.description.referenceshttp://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19145473&cfilm=136108.html, wywiad z Rachidem Boucharebem o filmie Ponad prawem, [dostęp: 12.07.2018].pl
dc.description.referenceswww.archiwum.stopklatka.pl/news/wywiad-z-abdelem-kechiche, [dostęp: 10.01.2018 ].pl
dc.description.referenceswww.arte.tv/fr/entretien-avec-Rachid-Bouchareb /2676890.html, Entretien avec Rachid Bouchareb, [dostęp: 04.06.2009].pl
dc.description.referenceswww. Atlantico/decryptage, Quand Pierre Schoendoerffer rendait hommage aux soldats appelés en Algérie, [dostęp: 15.11.2017].pl
dc.description.referenceshttps://www.babelio.com/livres/Nini-Ils-disent-que-je-suis-une-beurette/68248, [dostęp: 12.03.2018]pl
dc.description.referenceswww.benjaminstora.univ-paris13.fr/index.php/articlesrecents/limages/182-assumer-ensemble-notre-passe-commun-article-de-la-rubrique-les-deux-rives-de-la-mediterranee-janvier-2006.html, [dostęp: 10.04.2017].pl
dc.description.referenceswww.bifi.fr/upload/bibliotheque/File/Lyc%C3%A9ens%20au%20cin%C3%A9ma%20PDF/little.pdf, Découpage et analyse du récit. Allers-retours, Lycéens au cinéma, s. 7-8, [dostęp: 13.02.2012].pl
dc.description.referenceswww.bifi.fr/upload/bibliotheque/File/Lyc%C3%A9ens%20au%20cin%C3%A9ma%20PDF/little.pdf, Personnages et acteurs principaux. Masculin/Féminin, Lycéens au cinéma, [dostęp: 15.02.2012].pl
dc.description.referenceswww.bifi.fr/upload/bibliotheque/File/Lyc%C3%A9ens%20au%20cin%C3%A9ma%20PDF/little.pdf, Questions de méthode. Indépendance et pragmatisme, Lycéens au cinéma, s. 10, [dostęp: 09.02.2012].pl
dc.description.referenceswww.cinemotions.com/la-Trahison-tt21294/interviews/interview-4335, [dostęp: 07.04.2017].pl
dc.description.referencesBriand Dominique, Le cinéma peut-il nous apprendre l’histoire de France ?, CRDP de l’ académie de Caen, Caen 2013.pl
dc.description.referenceswww.cnews.fr/politique/2012-12-19/hollande-veut-ouvrir-un-nouvel-age-entre-la-france-et-lalgerie-299390, Holande veut ouvrir un « nouvel âge » entre la France et L’Algérie, [dostęp: 17.10.2016].pl
dc.description.referenceswww.critikat.com/panorama/analyse/le-th-au-harem-d-archimede, Milleliri Carole, Touche pas à mon pote ! Le thé au harem d’Archimède, [dostęp: 15.03.2018].pl
dc.description.referenceswww.dailymotion.com/video/x2y20k, wywiad z Malikiem Chibanem na temat filmu Voisins Voisines, [dostęp: 30.03.2018].pl
dc.description.referenceswww.docplayer. fr/21564548-I-n-d-i-g-e-n-e-s-dossier-d-accompagnement-pedagogique.htlm, Dossier d’ accompagnement pédagogique réalisé par Valérie Marcon proposé par le site Zerodeconduite.net et l’Agence Cinéma Education avec le soutien de ’Association des Professeurs d’Histoire Géographie (APHG), s.1-20, [dostęp: 12.11.2015].pl
dc.description.referenceswww.film.onet.pl/wiadomosci/mowi-abdel-kechiche/5fh42, [dostęp: 12.01.2018].pl
dc.description.referenceswww.film.org.pl, Niedźwiedzki Maciej, Kino przedmieść – imigranci w kinie francuskim, (artykuł opublikowany 27.09.2013), [dostęp: 24.10.2017].pl
dc.description.referenceswww.guy.perville.free.fr/ spip/article.php3 ?id_article=71, Pervillé Guy, La politique algérienne de la France de 1830 à 1962, [dostęp: 08.03.2018].pl
dc.description.referenceswww.guy.perville.free.fr/spip/article.php3 ?id_article=325, Pervillé Guy, Une politique de l’ oubli. La mémoire de la guerre en France et en Algérie, [dostęp: 08.03.2018].pl
dc.description.referenceswww.histmag.org/Ochrona-pamieci-czy-zamach-na-wolnosc-slowa-Francuska-debata-na-temat-ustawy-o-ludobojstwie-Ormian-66 09, Behr Valentin, „Ochrona pamięci” czy „zamach na wolność słowa”?, Portal historyczny Histmag.org, (CC BY-SA 3.0); [dostęp: 11.04.2017].pl
dc.description.referenceswww.ina.fr/video/104160087, 1995, Malik Chibane, wypowiedź o filmie Hexagone, [dostęp: 14.03.2018].pl
dc.description.referencesBrodecki Bogusław, Dien Bien Phu 1954, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1998.pl
dc.description.referenceswww.int.ma/la-france-de-la-memoire-politique-a-la-politique-de-memoire, Derrouich Hamid, La France: De la mémoire politique à la politique de mémoire ; [dostęp: 24.03.2017].pl
dc.description.referenceswww.irenees.net/bdf_fiche-documentation-627_fr.html, Pirini Mauro, Les Guerres de mémoire. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, Paryż 2009 ; [dostęp: 20.04.2017].pl
dc.description.referenceswww.jacqueschirac-asso.fr/les-grands-discours-de-jacques-chirac/?post_id=2336, [dostęp: 10.04.2017].pl
dc.description.referenceswww.jeuneafrique.com/Articleimp. ARTJAJA2555p080-081.xm10, Flandrin Antoine, Bienvenue à Little Senegal !, [dostęp: 07.07.2012].pl
dc.description.referenceswww.jurispolis.blog.lemonde.fr/2006/07/14/2006_07_le_chant_des_af, Le Chant des Africains, et la fierté d’être Français de la métropole et d’ailleurs, [dostęp: 09.11.2013].pl
dc.description.referenceswww.journals.openedition.org/map/1003 ; DOI :10.4000/map.1003, Milleliri Carole, Le cinéma de banlieue : un genre instable, „Mise au Point” 2011, nr 3 [online], URL : [dostęp: 30.04.2018].pl
dc.description.referenceswww.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/loi-memoire/lois-memorielles.shtml, [dostęp: 11.04.2017].pl
dc.description.referenceswww. ldh-toulon.net/spip.php?article5224, Mabon Armelle, Thiaroye, un passé à reconstituer, [dostęp: 01.12.2012].pl
dc.description.referenceswww.lefigaro.fr/actualite-france/2014/05 /14/01016-20140514ARTFIG00160-journee-de-la-jupe-a-l-origine-un-mouvement-spontane-de-lyceennes.php, Duportail Judith, La journée de la jupe, [dostęp: 25.11.2017].pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/afrique/article/2012/03/18/algerie-france-memoire-sous-tension_1669417_3212.html, Stora Benjamin, Algérie-France, mémoires sous tension, [dostęp: 04.05.2017].pl
dc.description.referencesBuchowski Michał, Zrozumieć innego: Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/cinema/article/2008/09/23/entre-les-murs-la-guerre-des-mots-au-college_109 8573_3476.html#f3xscgDDRKSsuJFT.99, Douin Jean-Luc, «Entre les murs» : la guerre des mots au collège, [dostęp: 30.09.2017].pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/cinema/article/2014/12/02/les-heritiers-ariane-ascaride-dans-la-peau-d-un-prof_4532486_3476.html, Nouchi Franck, « Les Héritiers »: Ariane Ascaride dans la peau d’un prof, [dostęp: 18.11.2017].pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/09/24/pour-nicols-sarkozy-nos-ancetres-etaient-les-gaulois-mais-aussi-les-tirailleurs-musulmans50029894854003. html, [dostęp: 27.03.2017].pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/livres/articles/2008/02/28/l-afrique-repond-a-sarkozy-des-intellectuels-africains-en-colere_1016843_3260.htlm, Bernard Philippe, Des intellectuels africains en colère, Le Monde, 28.02.2008: [dostęp: 08.12.2017].pl
dc.description.referenceswww.lemonde.fr/politique/article/2016/09/25/francois-holland-reconnait-la-responsabilite-des-gouvernements-francais-dans-l-abandon-des-harkis_5003061_ 823448.html, [dostęp: 14.12.2016].pl
dc.description.referenceshttp://www.leparisien.fr/val-d-oise/les-voisins-voisines-sarcellois-de-malik-chibane-19-07-2005-2006137264.php, Casi Emeline, Les Voisins, voisines sarcellois de Malik Chibane, [dostęp: 25.02.2018].pl
dc.description.referenceswww.lesinrocks.com/2004/ 01/07/cinema/actualite-cinema/entretien-abdellatif-kechiche-lesquive-0104-1185003, Lalanne Jean-Marc, Entretien avec Abdellatif Kechiche, [dostęp: 19.11.2017].pl
dc.description.referenceshttps://www.lexpress.fr/actualite/politique/indig-egrave-nes-le-retour_478149. html, Libiot Éric, Indigènes, le retour, Interview avec Rachid Bouchareb, [dostęp: 15.04.2014].pl
dc.description.referenceswww.liberation.fr/tribune/2007/05/22/pourquoi-je-ne-lira-pas-la-lettre-de-guy-moquet-a-mes-eleves-a-la-rentree_93735, Schill Pierre, Pourquoi je ne lirai pas la lettre de Guy Moquet à mes élèves à la rentrée, „La Libération”, 22.05.2007, [dostęp: 08.03.2018].pl
dc.description.referenceswww.librairies-sorcieres.blogspot.com/2014/02/mon-ecriture-est-un-travail-de-memoire.html, [dostęp: 17.01.2017].pl
dc.description.referencesBurszta Wojciech J., Obcość wielokulturowa, [w:] „Obcy” w przestrzeni kulturowej Europy, red. Dorota Angutek przy współpr. Magdy Pokrzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 15-33.pl
dc.description.referenceswww.medias.unifrance/101/16/69733/presse/la-desintegration-dossier-pedagogique-francais.pdf, Garson Charlotte, La Désintégration, un film de Philippe Faucon, [dostęp: 15.04.2018].pl
dc.description.referenceswww.oumma.com/11618/le-quartier-algerien-de-londres-en-voie-de-disparition, [dostęp: 15.04.2012].pl
dc.description.referenceswww.peripheries.net/article201.html, [dostęp: 23.01.2017].pl
dc.description.referenceswww.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1992_num_1158_1_181, Stora Benjamin, Guerre d’Algérie, France, la mémoire retrouvée ?, „Hommes & Migrations” 1992, nr 1158, s. 10-14, [dostęp: 17.11.2017].pl
dc.description.referenceshttps://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/263156,1,historyczne-pomysly-sarkozy.read?page=54&moduleId=4781, Kubiak Jacek, Historyczne pomysły Sarkozy’ ego. Polityka i historia à la française, „Polityka”, 31.08.2008, [dostęp: 23.02.2018].pl
dc.description.referenceswww.revue-analyses.org. vol.3, no3, automne 2008, Fleury Béatrice, Mémoires d’immigrés. L’héritage maghrébin de Yamina Benguigui. De l’ ethos biographique aux hors sujets de la réception, vol. 3, nr 3, automne 2008, s. 99-121, [dostęp: 17.03.2016].pl
dc.description.referenceswww.rfi.fr/actupl/articles/122/ article_10016.asp, Rieger Stefan, Francuski model integracji robi bokami, [dostęp: 04.03.2016].pl
dc.description.referenceswww.rfi.fr/actupl/articles/111/article 7305.asp, Rzeczycka Anna, Adjani i trudne przedmieścia [dostęp: 12.10.2017].pl
dc.description.referenceswww.rfi.fr/actufr/articles/ 016/article7448.asp., Danis Jean-François, New York, nouvelle capitale africaine, [dostęp: 16.04.2012].pl
dc.description.referenceswww.slateafrique.com/14205/new-york-little-senegal-lacommunaute-qui-fait-bouger-Harlem, Cessou Sabine, Little Senegal, la communauté qui fait bouger Harlem, [dostęp: 28.07.2011].pl
dc.description.referencesCanonne Justine, Frantz Fanon. Contre le colonialisme, „Sciences Humaines” 2012, nr 233, s. 58-59.pl
dc.description.referenceswww.syfia.info/printArticles.php5?idArticle=3433, Sefraoui Nadia, Africains de New York et Noirs américains: l’incompréhension recule, [dostęp: 30.09.2013].pl
dc.description.referenceswww.telerama.fr/idees/pourquoi-il-fallait-faire-la-journee-de-la-jupe-par-philippe-meirieu,41370.php, Meirieu Philippe, Pourquoi il fallait faire “La Journée de la jupe”, [dostęp: 14.01.2017].pl
dc.description.referenceswww.telerama.fr/livre/francois-begaudeau-laureat-du-prix-france-culture-telerama-la-musique-est-l-horizon-ultime-de-l-ecriture,29346.php, François Bégaudeau, auteur d’ „Entre les murs” (le roman): “L’ école n’ est pas un sanctuaire”. Propos recueillis par Michel Abescat et Jacques Morice [dostęp: 26.10.2017].pl
dc.description.referenceswww.universcine.com/articles/une-communaute-africaine-perdue-au-milieu-d’harlem (Universciné 2009), Bouchareb Rachid, Une communauté africaine perdue au milieu d’Harlem, [dostęp: 12.03.2012].pl
dc.description.referenceswww.uwo.ca/french/grelcef/cahiers_intro.htm, 2013, Mielusel Ramona, La place des groupes micro-identitaires en France. Le cas des générations issues de l’immigration, „Les Cahiers du GRELCEF. La problématique micro-identitaire dans les écritures et expressions francophones”, nr 4, s. 59-75, [dostęp:17.02.2017].pl
dc.description.referenceswww.yaminabenguigui.fr, [dostęp: 25.02.2017].pl
dc.description.referencesCapdepuy Vincent, Enseigner l’histoire : une sempiternelle polémique ?, „Sciences Humaines” 2012, nr 242, s. 8-9.pl
dc.description.referencesChibane Malik, Chibane Kader, Le cinéma post-colonial des banlieues renoue avec le cinéma politique, „Mouvements” 2003, nr 3, nr 27-28, s. 35-38. (DOI 10.3917/mouv.027. 0035).pl
dc.description.referencesChorążyczewski Waldemar, Filmoznawstwo historyczne – nowa nauka pomocnicza historii?, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 175-182.pl
dc.description.referencesClifford James, Diaspory, przeł. Karolina Dudek, Sławomir Sikora, „Konteksty” 2012, nr 1-2, s. 45-64.pl
dc.description.referencesCulture post-coloniale 1961-2006. Traces et mémoires coloniales en France, dirigé par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel, Éditions Autrement, Paris 2005.pl
dc.description.referencesCurtin Philip, Feierman Steven, Thompson Leonard, Vansina Jan, Historia Afryki. Narody i cywilizacje, przeł. Marek Jannasz, konsultacja nauk. Bronisław Nowak, wstęp Wojciech Jagielski, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003.pl
dc.description.referencesCzachur Waldemar, Pamięć, język a dyskursy medialne – rozmowa z prof. Astrid Erll, prof. Bożeną Witosz i prof. Robertem Trabą, „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs” 2014, nr 7, s. 11-19.pl
dc.description.referencesDakowska Dorota, Potępiamy, nie przepraszamy, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 51-52, s. 22-23.pl
dc.description.referencesDąbrowski Mieczysław, Swój/obcy/inny: z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001.pl
dc.description.referencesDokument filmowy i telewizyjny, red. Maciej Szczurowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.pl
dc.description.referencesDroz Bernard, Les trous de la mémoire coloniale, „L’Histoire” 2007, nr 318, s. 32-34.pl
dc.description.referencesDylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesEades Caroline, Le cinéma post-colonial français, Éditions du Cerf, Paris 2006.pl
dc.description.referencesErll Astrid, Literatura jako medium pamięci zbiorowej, przeł. Magdalena Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 211-248.pl
dc.description.referencesFanon Frantz, Wyklęty lud ziemi, przeł. Hanna Tygielska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.pl
dc.description.referencesFerro Marc, Film. Kontranaliza społeczeństwa?, przeł. Agnieszka Karpowicz, [w:] Film i historia. Antologia, red. Iwona Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 67-89.pl
dc.description.referencesFerro Marc, Historia kolonizacji, przeł. Michał Czajka, Oficyna Wydawnicza Volumen, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesFerro Marc, Kino i historia, przeł. Tomasz Falkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesFilm i historia. Antologia, red. Iwona Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesFrodon Jean-Michel, Entretien avec Philippe Faucon, „Cahiers du cinéma”, n° 608, janvier 2006, s. 27.pl
dc.description.referencesGaertner Julien, Vitalité artistique et poids économique des Français d’ origine maghrébine dans le paysage cinématographique français, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 65-73.pl
dc.description.referencesGandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. Jacek Serwański, posłowie Ewa Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.pl
dc.description.referencesGarlicki Andrzej, Film wobec świadomości historycznej, „Kino”, R. X, 1975, nr 10, s. 25-26.pl
dc.description.referencesGastaut Yvan, Le thème de l’immigration dans le cinéma français après 1945, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 83-93.pl
dc.description.referencesGénérations Beurs. Français à part entière, Sur une idée originale de Nora Barsali (textes et direction d’ouvrage), Avec François-Xavier Freland (textes) et Anne-Marie Vincent (photographies), Postface de Christian Delorme, Éditions Autrement, Paris 2003.pl
dc.description.referencesGórak-Sosnowska Katarzyna, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesHalbwachs Maurice, Społeczne ramy pamięci, przeł. Marcin Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesHargreaves Alec G., From „Ghettoes” to Globalization: Situating Maghrebi-French Filmmakers, [w:] Sreening Integration. Recasting Maghrebi Immigration in Contemporary France, Edited and with introduction by Sylvie Durmelat and Vinay Swamy, University of Nebraska Press, Lincoln and London 2011, s. 25-40.pl
dc.description.referencesHargreaves Alec G., Les trois âges cinématographiques des Maghrébins en France, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 95-101.pl
dc.description.referencesHeistein Józef, Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997.pl
dc.description.referencesHelman Alicja, Drogi rozwoju filmoznawstwa, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 85, s. 15-26.pl
dc.description.referencesHelman Alicja, Komparatystyka i integracja w filmoznawstwie współczesnym, [w:] Z badań porównawczych nad filmem, red. Alicja Helman, Andrzej Gwóźdź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Katowice – Kraków 1980, s. 9-23.pl
dc.description.referencesHendrykowski Marek, Film jako źródło historyczne, Ars Nova, Poznań 2000.pl
dc.description.referencesHładkiewicz Wiesław, Obcy w wielokulturowej Europie – casus francuski, [w:] „Obcy” w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, red. Dorota Angutek przy współpr. Magdy Pokrzyńskiej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, s. 105-110.pl
dc.description.referenceshooks bell, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. Ewa Domańska, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 108-117.pl
dc.description.referencesHopfinger Maryla, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1997.pl
dc.description.referencesHuillery Élise, Czy dzieci imigrantów radzą sobie we francuskiej szkole gorzej niż inne?, [w:] Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie, red. Hélène Thiollet, przeł. Małgorzata Szczurek, Karakter, Kraków 2017, s. 154-157.pl
dc.description.referencesJabłońska Agata, Syndrom Vichy, „Wprost” 2008, nr 19, s. 88-89.pl
dc.description.referencesJałowiecki Bohdan, Przestrzeń jako pamięć, „Studia Socjologiczne” 1985, nr 2, s. 125-140.pl
dc.description.referencesJałowiecki Bohdan, Szczepański Marek S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesJardin Antoine, Banlieues, le berceau du terrorisme ?, „Sciences Humaines” 2016, nr 279, s. 42-43.pl
dc.description.referencesJarosz Maria, Wstęp. Obszary wykluczenia w Polsce [w:] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etniczny, red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 7-17.pl
dc.description.referencesJarymowicz Maria, Próba operacjonalizacji pojęć „tożsamość osobista – tożsamość społeczna”: odrębność schematowa Ja – My – Inni jako atrybut tożsamości, „Studia Psychologiczne”, 1989, t. XXVII, nr 2, s. 73-84.pl
dc.description.referencesJasińska-Kania Aleksandra, Łodziński Sławomir, Wykluczani z narodu: mniejszości narodowe, migranci, uchodźcy, [w:] Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny, etniczny, red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 243-307.pl
dc.description.referencesKalaga Wojciech, Wstęp, [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004.pl
dc.description.referencesKamecka Małgorzata, Les narrations identitaires des Français issus de l’immigration maghrébine à la lumière de „Générations Beurs. Français à part entière”, „Revue d’Études Françaises” 2016, nr 21, s. 197-204.pl
dc.description.referencesKamecka Małgorzata, „Nie jesteśmy nomadami”. Przestrzeń francuskich przedmieść i tożsamość potomków imigrantów, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2016, nr 9, s. 221-235.pl
dc.description.referencesKamecka Małgorzata, Od obcości do bliskości w London River Rachida Bouchareba, [w:] Między filmem a teatrem II. Napięcie i poznanie. O Inter-, Multi- i trans kulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych, red. Sławomir Bobkowski i Piotr Rudzki, Wrocław 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 257-265.pl
dc.description.referencesKamecka Małgorzata, Poszukiwanie tożsamości w filmowym świecie Rachida Bouchareba na przykładzie Little Senegal, [w:] Ex Africa Semper Aliquid Novi, t. 2, red. Jacek Łapott i Marta Tobota, Żory 2014, s. 310-318.pl
dc.description.referencesKamecka Małgorzata, Współczesne kino francuskie wobec pamięci postkolonialnej, „POLITEJA” 2014, nr 31/1, s. 191-204.pl
dc.description.referencesKapuściński Ryszard, Ten Inny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.pl
dc.description.referencesKasznik-Christian Aleksandra, Algieria, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesKealhofer Leslie, Les voix des femmes maghrébines en France dans les courts métrages, Images et représentations des Maghrébins dans le cinéma de France, Migrance 37, Éditions Mémoire-Génériques, Premier semestre 2011, s. 33-37.pl
dc.description.referencesKepel Gilles, La Fracture, Gallimard, France Culture, Paris 2016.pl
dc.description.referencesKepel Gilles, Les Banlieues de l’islam. Naissance d’une religion en France, Seuil, Paris 1991.pl
dc.description.referencesKepel Gilles, Jardin Antoine, Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesKielan-Glińska Ilona, Muzułmanie w laickiej Francji (1974-2004). W kierunku integracji czy separatyzmu, Nomos, Kraków 2009.pl
dc.description.referencesKomorowski Zygmunt, Kultury Czarnej Afryki, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.pl
dc.description.referencesKonończuk Elżbieta, Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk-Ernst Wiechert-Joahannes Bobrowski), Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział Białostocki, Białystok 2000.pl
dc.description.referencesKonończuk Elżbieta, Podlaska lokalność w narracjach socjologicznych, magicznych i satyrycznych, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2012, nr 3, s. 141-156.pl
dc.description.referencesKubera Jacek, Po dekolonizacji. Współcześni teoretycy o (nie)pamiętaniu francuskiego kolonializmu, „Sensus Historiae” 2013, R. XX, nr 3, s. 161-173.pl
dc.description.referencesKunce Aleksandra, Czy narracja o granicy kulturowej może zmieniać świat więzi?, „Anthropos?” 2010, nr 14-15 s. 40-50.pl
dc.description.referencesKunce Aleksandra, Zlokalizować tożsamość! [w:] Dylematy wielokulturowości, red. Wojciech Kalaga, Universitas, Kraków 2004, s.79-95.pl
dc.description.referencesKwaterko Józef, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Universitas, Kraków 2003.pl
dc.description.referencesLa fracture coloniale. La société française au prisme de l’héritage colonial, sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, La Découverte, Paris 2005.pl
dc.description.referencesLanglais Pierre, Les héros oubliés d’Indigènes, „Label France” 2006, 4e Trimestre, s.16.pl
dc.description.referencesLe Goff Jacques, Historia i pamięć, wstęp Paweł Rodak, przeł. Anna Gronowska, Joanna Stryjczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesLe livre noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle : de l’ extermination à la repentance, sous la direction de Marc Ferro, Robert Laffont, Paris 2003.pl
dc.description.referencesLes Guerres de mémoire. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques, sous la rédaction de Pascal Blanchard et Isabelle Veyrat-Masson, La Découverte, Paris 2008.pl
dc.description.referencesLes Lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, t. 1-3, Gallimard, Paris 1984, 1986, 1992.pl
dc.description.referencesLewandowski Roman, Na Francuza przerobić, „Polityka” 2001, nr 45, s. 35-37.pl
dc.description.referencesLiauzu Claude, Retour à l’histoire, „L’Histoire” 2007, nr 318, s. 54-55.pl
dc.description.referencesLoomba Ania, Kolonializm/Postkolonializm, przeł. Natalia Bloch, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.pl
dc.description.referencesLoska Krzysztof, Czas utracony – nostalgia i trauma w postkolonialnym filmie francuskim, „Kwartalnik Filmowy” 2014, nr 86, Instytut Sztuki PAN, s. 92-103.pl
dc.description.referencesLoska Krzysztof, Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Universitas, Kraków 2016.pl
dc.description.referencesLoska Krzysztof, Wielokulturowa przestrzeń miejska w „kinie blokowisk” („cinéma de banlieue”), „Ethos” 2013, nr 4, s. 252-263.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)