REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11444
Tytuł: Pandemia COVID-19 w perspektywie ekonomii złożoności
Inne tytuły: COVID-19 Pandemic in the complexity economics
Autorzy: Kiełczewski, Dariusz
Słowa kluczowe: pandemia COVID-19
ekonomia złożoności
ekonomia heterodoksyjna
COVID-19 pandemic
complexity economics
heterodox economics
Data wydania: 2021
Data dodania: 7-wrz-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(105) 2021, s. 3-14
Abstrakt: Cel – Wskazanie, że ekonomia złożoności proponuje bardziej adekwatny opis zjawisk gospodarczych i podstawę strategii działania w walce z pandemią COVID-19 niż ekonomia tradycyjna, co może być początkiem przełomu w rozwoju nauk ekonomicznych. Metoda badawcza – Analiza literatury przedmiotu oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wnioski – Przyjęcie perspektywy ekonomii złożoności w opisie zjawisk towarzyszących pandemii pozwala na wiarygodne wyjaśnienie problemów i ograniczeń polityki walki z koronawirusem oraz daje interesującą podstawę do wdrożenia strategii działania przynoszącej szansę na wykorzystanie obecnego kryzysu w celu uruchomienia procesów rozwoju gospodarczego bardziej adekwatnych do współczesnych wyzwań gospodarczych, ekologicznych i społecznych, a także do rewizji dotychczasowego dorobku nauk ekonomicznych. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje – Artykuł jest głosem w dyskusji o ekonomicznych aspektach pandemii oraz o teorii ekonomii, stanowi też autorską interpretację tez ekonomii złożoności w kontekście problemu COVID-19.
Purpose – An indication that complexity economics proposes a more adequate description of economic phenomena and the basis of a strategy to combat the COVID-19 pandemic than traditional economics, which may be the beginning of a breakthrough in the development of economic sciences. Research method – Analysis of the literature on the subject and deductive reasoning. Results – The adoption of the complexity economics perspective in the description of the phenomena accompanying the pandemic allows for a credible explanation of the problems and limitations of the anti-coronavirus policy and provides an interesting basis for an action strategy that gives a chance to use the current crisis to initiate economic development processes more adequate to contemporary economic, ecological and social challenges, and also to revise the hitherto achievements of economic science. Originality / value / implications / recommendations – The article is a contribution to the discussion on the economic aspects of the pandemic and the theory of economics, it is also an original interpretation of the theses of complexity economics in the context of the COVID-19 problem.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: d.kielczewski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/11444
DOI: 10.15290/oes.2021.03.105.01
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9801-909X
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2021, nr 3(105)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2021_D_Kielczewski_Pandemia_Covid_19.pdf185,06 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)