REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11238
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKierznowski, Łukasz-
dc.date.accessioned2021-07-05T11:35:21Z-
dc.date.available2021-07-05T11:35:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.isbn9978-83-66491-44-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/11238-
dc.descriptionKsiążka stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach opracowania poddano analizie – w kolejności przyjętej przez ustawodawcę – wszystkie zagadnienia dot. procedury nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego z licznymi odesłaniami do prawniczej literatury naukowej, orzecznictwa sądowego i innych źródeł. Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych, w tym zwłaszcza odpowiedzialnych za sprawy awansów naukowych. Powinna ona zainteresować również władze podmiotów sektora akademickiego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Opracowanie będzie wartościowe także dla osób zainteresowanych tematyką prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lutego 2021 roku.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja współfinansowana przez Uniwersytet w Białymstokupl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Difinpl
dc.subjectstopnie naukowepl
dc.subjectawanse naukowepl
dc.subjectstopień doktorapl
dc.subjectstopień doktora habilitowanegopl
dc.subjectszkolnictwo wyższepl
dc.subjectnaukapl
dc.titleStopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarzpl
dc.typeBookpl
dc.rights.holderCopyright © by Difin Sp. z o.o. Warszawa 2021;-
dc.description.Emaillukasz.kierznowski@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteDoktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa UwB, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i opinii do projektów aktów prawnych z tego obszaru. W latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. W ramach praktyki prawniczej doradza władzom uczelni i instytutów badawczych oraz prowadzi szkolenia dla pracowników tych podmiotów. Autor, współautor lub konsultant aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu podmiotach sektora akademickiego.pl
dc.description.referencesAntonowicz D., Organy uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych [w:] Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian, D. Antonowicz, A. Machnikowska, A. Szot (red.), Toruń 2020.pl
dc.description.referencesBanasik K., Pracownik naukowy a pracownik badawczy w świetle przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 7–8.pl
dc.description.referencesBanaszak B., Uwagi o zgodności z Konstytucją nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, R.M. Czarny, K. Spryszak (red.), Toruń 2012.pl
dc.description.referencesBaran K.W. (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2020.pl
dc.description.referencesBednarczyk-Płachta A., Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, „Studia prawnicze. Rozprawy i materiały” 2018, nr 2.pl
dc.description.referencesBogusz M., Charakter prawny uchwał rady wydziału w przewodzie doktorskim, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, t. 33.pl
dc.description.referencesBorecki T., Obecny stan postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora – uwagi nie tylko krytyczne [w:] Meandry kariery naukowej, S. Biliński (red.), Kraków 2016.pl
dc.description.referencesBorkowski J., Podstawy prawne nadawania stopni i tytułu, naukowych i w zakresie sztuki, a kontrola sądu administracyjnego w tych sprawach [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski (red.), Warszawa 2007.pl
dc.description.referencesBrzezicki T., Sobotko P., Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesBrzeziński J.M., Praca doktorska jako cykl publikacji, „Forum Akademickie” 2014, nr 9.pl
dc.description.referencesDańczak P., Charakter prawny komisji habilitacyjnej i podejmowanych przez nią czynności [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.), Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesDańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesDańczak P., Decyzja administracyjna w szkolnictwie wyższym – zagadnienia wybrane [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., J. Niczyporuk (red.), Lublin 2010.pl
dc.description.referencesDobkowski J., Niektóre zagadnienia prawne stopni naukowych [w:] Prawo, administracja, policja. Księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka, J. Dobkowski (red.), Olsztyn 2006.pl
dc.description.referencesDomagała K., Domagała T., Tajemnice prawnie chronione po wejściu w życie ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, „Lektury elektroniczne”, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=26/ [dostęp: 25.11.2020].pl
dc.description.referencesDziamski Ł., Charakter prawny komisji powoływanych przez radę jednostki organizacyjnej w przewodzie doktorskim [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, M. Grzywacz, J. Jagielski, D. Kijowski (red.), Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesGanobis-Bednarska M., O potrzebie deregulacji wspólnych przewodów doktorskich prowadzonych we współpracy zagranicznej w kontekście zmieniających się przepisów [w:] Czas internacjonalizacji II. Perspektywy, priorytety, projekty, B. Siwińska, G. Mazurek (red.),Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesGill A., Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010.pl
dc.description.referencesGórak-Sosnowska K., Wiśniewska E., Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia, „Krytyka Prawa” 2019, t. 11, nr 4.pl
dc.description.referencesGórski M., Standardy ochrony wolności wypowiedzi akademickiej w perspektywie porównawczej, „Państwo i Prawo” 2019, nr 10.pl
dc.description.referencesHauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. 65.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Problematyka deregulacji w szkolnictwie wyższym [w:] Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część V: Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego, J. Woźnicki (red.), Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym odnoszące się do systemu szkolnictwa wyższego oraz ustroju i organizacji uczelni, które mogłyby podlegać procesowi deregulacji [w:] Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część V: Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego, J. Woźnicki (red.), Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Zieliński J.M., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesIzdebski H., „Publikacja” i „dzieło opublikowane” w przepisach dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej [w:] Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Warszawa 2013.pl
dc.description.referencesIzdebski H., Zieliński J.M., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesJakubowski A., Eksperci w prawie nauki jako biegli w postępowaniu administracyjnym [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, A. Wiktorowska, A. Jakubowski (red.),Warszawa 2014.pl
dc.description.referencesJakubowski A., Stopnie i tytuły naukowe – postępowanie o nadanie tytułu profesora – powołanie recenzentów, glosa do wyroku NSA z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 7–8.pl
dc.description.referencesJakubowski A., Szot A. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2021 (w druku).pl
dc.description.referencesJarentowski M., Nowe regulacje prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 11.pl
dc.description.referencesJędrzejewski T., Nadzór i decyzje administracyjne [w:] Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, J. Woźnicki (red.), Warszawa–Toruń 2020.pl
dc.description.referencesKarczewska O., Tomiło-Nawrocka K., Informacja publiczna stanowiąca tajemnicę prawnie chronioną, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 12.pl
dc.description.referencesKiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKierznowski Ł., Lewicki J., Konsekwencje powstania szkół doktorskich i wygaszania studiów doktoranckich z perspektywy funkcjonowania administracji uczelni [w:] Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), Warszawa 2020.pl
dc.description.referencesKierznowski Ł., Nauki prawne a szkoły doktorskie. Wybrane zagadnienia, „Krytyka Prawa” 2020, t. 12, nr 2.pl
dc.description.referencesKierznowski Ł., O jakości legislacji w sferze szkolnictwa wyższego i nauki na przykładzie upoważnień do wydania rozporządzeń wykonawczych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [w:] Problemy legislacji administracyjnej, D. Dąbek, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2020.pl
dc.description.referencesKierznowski Ł., Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198–216 oraz 259–264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesKRASP, FRP, WUW, Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesKRASP, FRP, WUW, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesLisowski P., Powinnościowy wymiar układu administracji publicznej – kilka refleksji na kanwie (nie)racjonalności ustawodawcy (na przykładzie zakazu łączenia członkostwa w statutowym organie uczelni z zatrudnieniem w administracji publicznej) [w:] Układ administracji publicznej, J. Korczak (red.), Warszawa 2020.pl
dc.description.referencesŁabno A., Uniwersytet w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 r. Wybrane zagadnienia, „Krytyka Prawa” 2018, t. 10, nr 2.pl
dc.description.referencesŁazuk S., Wybrane problemy stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze awansu naukowego [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, J.P. Tarno, Szot A., P. Pokorny P., Lublin 2016.pl
dc.description.referencesŁętowski J., Ambicje przed sądem. O orzecznictwie sądowym w sprawach stopni naukowych [w:] Gospodarka – Administracja – Samorząd, H. Olszewski, B. Popowska (red.), Poznań 1997.pl
dc.description.referencesMarkiewicz R. (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, Warszawa 2021.pl
dc.description.referencesMichalak A. (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Część I, Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesMorawski R.Z., Ewolucja modelu kariery naukowe i dylematy etyczne środowiska naukowego [w:] Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989–2019, J. Woźnicki (red.), Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesNowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, nr 3.pl
dc.description.referencesOchendowski E., Czy KPA powinien mieć zastosowanie w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego?, „Organizacja, metody, technika” 1984, nr 7.pl
dc.description.referencesOżegalska-Trybalska J. [w:] Ustawy autorskie. Komentarze, t. 1, R. Markiewicz (red.), Warszawa 2021.pl
dc.description.referencesParysek J.J., Uniwersytet jako wspólne dobro i wspólny interes, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019, nr 3.pl
dc.description.referencesPokorny P., Problematyka zakończenia przewodu doktorskiego bez nadania stopnia [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, J.P. Tarno, A. Szot, Pokorny P. (red.), Lublin 2016.pl
dc.description.referencesPruszyński J.P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1982 r., II SA 983/83, „Państwo i Prawo” 1984, nr 4.pl
dc.description.referencesPruszyński J., Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Wrocław 1983.pl
dc.description.referencesPrzybyła P., Nabywanie mocy prawnej przez uczelniane prawo zakładowe [w:] Problemy legislacji administracyjnej, D. Dąbek, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2020.pl
dc.description.referencesPyter M., Doktoraty i doktoranci. Zagadnienia prawne, Lublin 2020.pl
dc.description.referencesRemisiewicz Ł., Niespójność recenzji a wynik postępowania habilitacyjnego. Próba analizy w dyscyplinie socjologia, „Nauka” 2019, nr 4.pl
dc.description.referencesSarbiński R.M. [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, W. Machała, R.M. Sarbiński (red.), Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesSieniuć M., Cofnięcie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego a klauzula interesu społecznego w świetle ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 6.pl
dc.description.referencesSieniuć M., Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Łódź 2019.pl
dc.description.referencesSieniuć M., Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 4(67).pl
dc.description.referencesSobotko P., Geneza i kształtowanie się regulacji prawnej stopni naukowych w Polsce w latach 1919–1939 [w:] Prawo a edukacja na przestrzeni wieków, J. Pokoj, D. Szczepaniak (red.), Kraków 2018.pl
dc.description.referencesSobotko P., Powszechna wolność nauki i jej prawne ograniczenia [w:] Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, J. Pakuła (red.), Toruń 2015.pl
dc.description.referencesSobotko P., Wielopostaciowość uchwał w przedmiocie stopni naukowych, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, nr XVI/1(4).pl
dc.description.referencesStelina J., Nowe zasady zatrudniania nauczycieli akademickich w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „Krytyka Prawa” 2018, t. 10, nr 2.pl
dc.description.referencesŚlebzak K., Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 7.pl
dc.description.referencesŚlebzak K., Przesłanki nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora a model awansów naukowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, „Nauka” 2020, nr 2.pl
dc.description.referencesStarczewski M., Otwórz dostęp lub giń. O groźbie komunikacyjnej zapaści [w:] Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, J. Pakuła (red.), Toruń 2015.pl
dc.description.referencesStec P., Chmielnicki P. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2018.pl
dc.description.referencesSyryt A., Kształtowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce w drodze aktów wykonawczych i wewnętrznych – zakres dopuszczalnej regulacji, „Krytyka Prawa” 2018, t. 10, nr 2.pl
dc.description.referencesSzmulik B., W sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 3(140).pl
dc.description.referencesSzot A., Ramy prawne w procesie zmian w szkolnictwie wyższym [w:] Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., Część III: Diagnoza szkolnictwa wyższego, J. Górniak (red.), Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesSzot A., Ustawowe organy uczelni a regulacje statutowe [w:] Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian, D. Antonowicz, A. Machnikowska, A. Szot (red.), Toruń 2020.pl
dc.description.referencesTarno J.P., Odpowiednie stosowanie przepisów kpa w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia) [w:] Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Przemyśl–Rzeszów 2011.pl
dc.description.referencesTarno J.P., Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 6(39).pl
dc.description.referencesTurek M., Michalak A., Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora, Gliwice 2016.pl
dc.description.referencesWęgrzyn G., Recenzenci i recenzje: kryzys recenzowania [w:] Meandry kariery naukowej, S. Biliński (red.), Kraków 2016.pl
dc.description.referencesWidacki J., Instytucja naukowa lub specjalistyczna w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k., „Państwo i Prawo” 2013, nr 9.pl
dc.description.referencesWojtczak K., Habilitacje w Polsce Ludowej, Część I: Warunki i przebieg habilitacji w prawie szkół wyższych, „Studia Prawa Publicznego” 2017 nr 1(17).pl
dc.description.referencesWojtczak K., Habilitacje w Polsce Ludowej. Część 2: Warunki i przebieg habilitacji w prawie o stopniach i tytule naukowym, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 2(18).pl
dc.description.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (część I), „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 3(7).pl
dc.description.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (część II), „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4(8).pl
dc.description.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 1: Niższe stopnie naukowe, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 1(13).pl
dc.description.referencesWojtczak K., O stopniach naukowych w Polsce Ludowej. Część 2: Warunki organizacji aspirantury naukowej i studiów doktoranckich, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 2(14).pl
dc.description.referencesWojtczak K., W kwestii wyższego stopnia naukowego doktora w Polsce Ludowej, „Studia Prawa Publicznego” 2016, nr 4(16).pl
dc.description.referencesWoźnicki J. (red.), Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Warszawa–Toruń 2020.pl
dc.description.referencesWoźnicki J. (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesA. Wróbel w rozmowie z K. Sobczakiem, Warto chronić państwo prawa, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesZiemianin B., Nadawanie stopni naukowych [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, A. Choduń, S. Czepita (red.), Szczecin 2010.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Kierznowski_Stopnie_naukowe_Komentarz.pdf2,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)