REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10653
Tytuł: Kwestia „ochrony” wolności sumienia i wyznania w toku prac nad kodyfikacją prawa karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1949-1969
Inne tytuły: The issue of "protection" of freedom of conscience and religion in the course of work on codification of criminal law of the Polish People's Republic 1949-1969
Autorzy: Szczygieł, Tomasz
Słowa kluczowe: Polska Ludowa
prawo karne
Kościół katolicki
wolność wyznania
wolność sumienia
Polish People's Republic
criminal law
Catholic Church
freedom of religion
freedom of conscience
Data wydania: 2020
Data dodania: 8-kwi-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 19, Z. 2, 2020, s. 423-445
Abstrakt: W pracy przedstawiono rozwój regulacji karnoprawnych dotyczących ochrony wolności sumienia i wyznania w PRL w latach 1949–1969. Przedstawiona analiza ukazuje rzeczywistą intencje tych przepisów, a sprowadzającą się do spacyfikowania związków wyznaniowych pod względem ich potencjalnego oddziaływania na opinię publiczną. Nie ulega wątpliwości, że poddane analizie przepisy prawne stanowiły wyraz walki władzy komunistycznej z jedyną po 1944 r. niezależną instytucją, jaką był Kościół katolicki. W pracy uwypuklono również problem ostracyzmu osób związanych z ruchem komunistycznym, który niewątpliwie występował, zwłaszcza po groźbie ekskomuniki wystosowanej przez Watykan w lipcu 1949 r. Tym samym wolność sumienia i wyznania stała się niejako „zakładnikiem” rozwijającej się walki o nowy ustrój państwowy i miejsce w nim związków wyznaniowych.
The paper presents the development of criminal law regulations regarding the protection of freedom of conscience and religion in the Polish People's Republic in 1949–1969. The presented analysis shows the real intentions of these regulations. The communist party wanted to control religious associations in terms of their potential impact on public opinion. There is no doubt that the analyzed regulations were an expression of the struggle of the communist authorities with the only independent institution after 1944, which was the Catholic Church. The work also highlights the problem of the ostracism of people associated with the communist movement, which was undoubtedly present, especially after the threat of excommunication issued by the Vatican in July 1949. As a result of this, freedom of conscience and religion became a kind of "hostage" of the growing struggle for a new state system and the place of religious associations.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach
E-mail: tomasz.szczygiel@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10653
DOI: 10.15290/mhi.2020.19.02.21
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7017-0000
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2020, tom XIX, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_19_2_2020_T_Szczygiel_Kwestia_ochrony_wolnosci_sumienia_i_wyznania.pdf238,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons