REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10636
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorUłanowicz, Mateusz-
dc.date.accessioned2021-04-06T11:39:50Z-
dc.date.available2021-04-06T11:39:50Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationMiscellanea Historico-Iuridica, T. 19, Z. 2, 2020, s. 81-95pl
dc.identifier.issn1732-9132-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/10636-
dc.description.abstractOkupacja Suwalszczyzny przez Niemców w latach 1915–1919 jest często zapominanym okresem w historii tego regionu. Jest to tym bardziej zdumiewające, że działania wojsk okupacyjnych nastawione były na grabież oraz represjonowanie miejscowej ludności. W tych latach zaognił się również konflikt polsko-litewski, którego efektem był wybuch, zwycięskiego dla Polaków, powstania sejneńskiego. Kiedy Warszawa, Kraków czy Poznań cieszyły się z odzyskanej niepodległości – na Suwalszczyźnie nadal trwał terror. Dlatego też napisałem ten artykuł, aby przybliżyć pamięć o tamtych wydarzeniach. Impulsem do napisania tekstu było zapoznanie się przeze mnie z protokołem z posiedzenia sądu pokoju w Sztabinie z dnia 11 czerwca 1919 r. Tego dnia żołnierze niemieccy wtargnęli do budynku, gdzie obradował sąd. Zaczęli bić prze-bywających tam ludzi, a sędzia Leopold Zatryb o mały włos nie został pozbawiony życia. Rozzłoszczeni żołdacy najpierw chcieli przebić go bagnetem, a następnie rozbić sędziemu głowę metalowym krucyfiksem. Dopiero reakcja niemieckiego oficera zapobiegła większemu rozlewowi krwi. Wspomniany protokół jest najważniejszym źródłem, z którego korzystałem. Znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach wraz z resztą dokumentów, dotyczących działań żołnierzy niemieckich. Bardzo pomocne były wspomnienia Jakóba Rółkowskiego – proboszcza sztabińskiej parafii, który był prześladowany przez Niemców. Posłużyłem się również dziełami m.in. G. Ryżewskiego czy S. Buchowskiego.pl
dc.description.abstractThe occupation of the Suwałki Region by the Germans in years 1915-1919 is an often forgotten period in the history of this region. It is all the more amazing that the activities of the occupation forces were aimed at plunder and repression of the local population. In those years, the Polish-Lithuanian conflict also intensified, which resulted in the outbreak of the Sejny Uprising, which was victorious for Poles. When Warsaw, Kraków, or Poznań exulted with regaining their independence - terror was still going on in the Suwałki region. That is why I wrote this article, to revive the memory of those events. The impulse to write the text was that I became acquainted with the minutes of the session of the Peace Court in Sztabin, which was held on 11th June 1919. On that day, German soldiers entered the building where the court was sitting. They started beating the people who were there and they almost took Judge Leopold Zatryb's life. The angry soldiers first wanted to stab him with a bayonet and then smash the judge's head with a metal crucifix. Only the reaction of the German officer prevented more bloodshed. The mentioned minutes is the most important source that I have used. It is in the collection of the State Archives in Suwałki, along with the rest of the documents relating to the activities of German soldiers. Moreover, the memories of Jakób Rółkowski - the parish priest in Sztabin, who was persecuted by the Occupant, were also very helpful. I also used the works of, among others, G. Ryżewski and S. Buchowski.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)-
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl*
dc.subjectgubernia suwalskapl
dc.subjectPolska Organizacja Wojskowapl
dc.subjectpowstanie sejneńskiepl
dc.subjectsąd pokojupl
dc.subjectżołnierze niemieccypl
dc.subjectSuwałki Governoratepl
dc.subjectPolish Military Organisationpl
dc.subjectSejny Uprisingpl
dc.subjectpeace courtpl
dc.subjectGerman soldierspl
dc.titleBurzliwe posiedzenie sądu pokoju w Sztabinie na tle okupacji Suwalszczyzny przez Niemców w latach 1915–1919pl
dc.title.alternativeThe hardships during peace negotiations at the background of the Suwałki Region occupied by Germans in 1915-1919pl
dc.typeArticlepl
dc.rights.holderUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);-
dc.identifier.doi10.15290/mhi.2020.19.02.05-
dc.description.Emailulanowicz96@gmail.compl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAPS, TROOS i ZRLOS, Raport komisarza rządowego na powiat augustowski do ministra spraw wewnętrznych, Augustów, 28 czerwca 1919, Sygn. 5, s. 133-134.pl
dc.description.referencesAPS, TROOS i ZRLOS, Pismo Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego do Komendanta Okręgu w Suwałkach, Suwałki, 2 lipca 1919, Sygn. 4, s. 387-389.pl
dc.description.referencesAPS, Korespondencja dotycząca konfliktów z Niemcami w Augustowie, Filipowie, Płocicz-nie, Sztabinie, sygn. 603/208/0/2/18.pl
dc.description.referencesDz.U. Min. Spr. z 4 III 1919 r.pl
dc.description.referencesDz.U. Min. Spr. z 25 IV 1919 r.pl
dc.description.referencesDz.U. Min. Spr. z 15 III 1921 r.pl
dc.description.referencesDz.U. Min. Spr. z 15 V 1925 r.pl
dc.description.referencesSprawozdanie stenograficzne z 66 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 9 lipca 1919 r., t. LXVI/47-LXVI/54.pl
dc.description.referencesZiemia suwalska, 1919, wydanie nadzwyczajne.pl
dc.description.referencesBuchowski S., Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918-1920, Sejny 2009.pl
dc.description.referencesDąbrowski K., Witkowski W., Sądowe zapiski w Dziennikach Michała Romera (Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Kolnie 1917-1918), "Z dziejów prawa", t. 12 (20).pl
dc.description.referencesKlabiński S., Walka chłopów guberni suwalskiej w rewolucji 1905 – 1907 roku ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Sejneńskiej, [w:] Materiały do dziejów Ziemi Sejneńskiej, red. J. Antoniewicz, Białystok 1963.pl
dc.description.referencesPrzygucki J., Suwalskie sądownictwo w okresie międzywojennym, [w:] https://bip.suwalki.so.gov.pl/so_suwalki/i/file/historia/miedzywojenny.pdfpl
dc.description.referencesRółkowski J., Trzydzieści lat mego pasterzowania w parafii sztabińskiej, Warszawa 1933.pl
dc.description.referencesRółkowski J., Trzydzieści lat mego pasterzowania w parafii sztabińskiej, Szczecin 2019.pl
dc.description.referencesRyżewski G., Dzieje obszarów gminy Sztabin od czasów najdawniejszych do współczesności, Białystok-Sztabin 2002.pl
dc.description.referencesWysocki W.J., Powstanie sejneńskie 1919, Warszawa 2019.pl
dc.description.volume19pl
dc.description.issue2pl
dc.description.firstpage81pl
dc.description.lastpage95pl
dc.identifier.citation2Miscellanea Historico-Iuridicapl
dc.identifier.orcid0000-0002-5970-9378-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2020, tom XIX, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_19_2_2020_M_Ulanowicz_Burzliwe_posiedzenie_sadu_pokoju_w_Sztabinie.pdf279,97 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons