REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10170
Tytuł: Лингвистические средства речевого воздействия в заголовочных комплексах российских журналов для женщин: гендерный аспект
Inne tytuły: Językowe środki oddziaływania w nagłówkach rosyjskich czasopism dla kobiet: aspekt społeczno-kulturowy (gender)
Linguistic means of influence in the headlines of Russian women’s magazines: gender dimension
Autorzy: Wasiluk, Joanna
Słowa kluczowe: leksykalne środki oddziaływania
nagłówek
teoria gender
stereotyp
lexical means of influence
headline
gender studies
stereotype
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 295-308
Abstrakt: Celem artykułu jest określenie specyfiki oraz częstotliwości występowania środków leksykalnych w tym również środków stylistycznych, wykorzystywanych w nagłówkach artykułów takich czasopism jak „Домашний очаг” i „Psychologies”. Analizie poddano treść poszczególnych nagłówków zamieszczanych w czasopismach, ukazujących się w okresie od stycznia 2018 r. do sierpnia 2019 r. Analiza nagłówków zamieszczanych na stronach współczesnych czasopism dla kobiet pozwoliła przedstawić potencjał systemu leksykalnego, który daje szerokie możliwości oddziaływania na odbiorcę, także w ramach teorii gender, jako że pozwala określić jaki obraz współczesnej kobiety kształtują dane czasopisma. Co ciekawe, chociaż oba czasopisma wykorzystują te same środki wyrazu, których podstawą jest emocjonalność, to jednak wyłania się z nich zupełnie inny obraz kobiety, co potwierdzają liczne przykłady stanowiące podstawę materiału analitycznego.
The aim of the article is to define the specificity and frequency of occurrence of lexical means, including stylistic means, used in the headlines of articles of such magazines as “Domašnij očag” and “Psychologies”. The content of individual headlines in magazines, published in the period from January 2018 to August 2019, was analysed. The analysis of headlines published on the pages of contemporary women’s magazines allowed the presentation of the potential of the lexical system, which gives wide possibilities for influencing the recipient, also in terms of gender studies as it allows the definition of what image of a modern woman is created by the given magazines. What is interesting, although both magazines use the same means of expression based on emotionality, is the completely different image of a woman that emerges from them, which is confirmed by numerous examples which are the basis of the analytical material.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Rusycystyki
E-mail: j.wasiluk@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10170
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.21
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8994-8177
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_J_Wasiluk_Lingvisticeskie_sredstva_recevogo_vozdejstvia.pdf243,9 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.