REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10164
Tytuł: Fremdsprachliche Interferenzen gestern und heute im Kontext der sprachexternen Faktoren. Eine Studie zum englisch-deutschen und deutsch-polnischen Sprachkontakt
Inne tytuły: Obcojęzyczne interferencje wczoraj i dziś w kontekście czynników ekstralingwalnych. Studium angielsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego kontaktu językowego
Foreign-language interferences yesterday and today in the context of extralingual factors. A study of the English-German and German-Polish language contact
Autorzy: Owsiński, Piotr A.
Słowa kluczowe: kontakt językowy
czasownik
zapożyczenie
język obcy
transfer językowy
language contact
verb
loan-word
foreign-language
language transfer
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 201-226
Abstrakt: Poniższy artykuł stanowi próbę analizy obcojęzycznych interferencji wynikających z kontaktu językowego w kontekście czynników pozajęzykowych na przykładzie angielskich zapożyczeń leksykalnych oraz stopnia ich asymilacji w języku docelowym. Korpus badawczy ujęty został dwupłaszczyznowo: z jednej strony analizie poddane zostały angielskie czasowniki docierające do współczesnej niemczyzny; drugi obszar badań obejmuje szereg niemieckich słów zapożyczonych do języka polskiego w wyniku przeszłego kontaktu językowego. Dokonana przez autora analiza uwzględnia czynniki wspierające proces przejmowania nowych słów. Tło dla rozważań językoznawczych stanowi natomiast kontekst uwarunkowań historycznych i cywilizacyjnych, który jest zależny od aktualnych potrzeb danego społeczeństwa oraz kierunku, z którego rozprzestrzenia się rozwój kulturowy.
The paper hereunder is an attempt at an analysis of foreign-language interferences which follow from language contact in the context of extralingual factors based on the example of English lexical borrowings and the degree of their assimilation in the target language. The research area has been presented on two levels: on one level the analysis includes English verbs which have come into contemporary German language. On another level the corpus constitutes some German words borrowed into the Polish language as a result of language contact from the past. The analysis was conducted in view of factors supporting the borrowing process. The context for the linguistic study is a historical and industrial background, which depends on the current needs of the specific society and on the direction from which the cultural development is propagated.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego
E-mail: piotr.owsinski@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10164
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.15
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7862-3345
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_P_A_Owsinski_Fremdsprachliche_Interferenzen.pdf378,13 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.