REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10163
Tytuł: Образ женщины в русских устойчивых сравнениях
Inne tytuły: Obraz kobiety w rosyjskich porównaniach frazeologicznych
The image of a woman in Russian phraseological comparisons
Autorzy: Muszyńska-Wolny, Dorota
Słowa kluczowe: frazeologia
porównanie frazeologiczne
językowy obraz świata
obraz kobiety w języku rosyjskim
phraseology
phraseological comparisons
natural language metaphysics
the image of a woman in Russian
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 185-200
Abstrakt: Analiza porównań frazeologicznych, które łączy wspólnota obiektu porównania, pozwala wyjawić cechy, będące dla nosicieli danego języka – członków danego środowiska kulturowego – w takim stopniu typowymi, że obiekty te stają się wręcz symbolami danych cech. Obiekt porównania jest więc swego rodzaju wzorcowym nosicielem cechy stanowiącej tertium comparationis subiektu i obiektu porównania. W niniejszym artykule obiekt porównania jest wyrażony leksemem, w którego znaczeniu zawarty jest sem ‘osoba płci żeńskiej’. Cechy wyrażone w tertium comparationis pozwalają sprawdzić, jak Rosjanie postrzegają kobietę, jak ją oceniają i jak traktują, a także jakie stereotypy dotyczące kobiet znajdują odbicie w języku rosyjskim.
The standard of comparison in a phraseological comparison is an exemplary carrier of the tertium comparationis. The analysis of such phraseological comparisons, which are united by the commonality of the standard of comparison, makes it possible to identify those features that, for native speakers of this language, members of a given cultural environment, are so typical that it even becomes a symbol of this feature. In this article, the standard of comparison is ‘woman’. Her features expressed in tertium comparationis allow us to check how Russians see a woman, how she is evaluated, how they treat her and what stereotypes about women are reflected in the Russian language.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Rusycystyki
E-mail: dhmuszyn@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10163
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.14
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1705-9389
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_D_Muszynska_Wolny_Obraz_zensiny.pdf271,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.