REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10157
Tytuł: О словообразовательной гибридизации в эпоху «глобанглизации» (на материале русского и польского языков)
Inne tytuły: O hybrydyzacji słowotwórczej w dobie globalnej anglizacji (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
On word-formation hybridization in the era of global Englishization (based on material from the Russian and Polish languages)
Autorzy: Koriakowcewa, Elena
Słowa kluczowe: globalizacja
internacjonalizacja
anglizacja
słowotwórstwo
hybrydy
globalization
internationalization
Englishization
word-formation
hybrids
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 99-110
Abstrakt: Kompleksowa analiza zebranych derywatów hybrydalnych wskazuje, że globalizacja oraz anglo-amerykańska „hegemonia językowa” spowodowały wzrost produktywności internacjonalnych morfemów pochodzenia angielskiego ( инг/-ing, -гейт/-gate) oraz tzw. „eurołacińskiego” (-завр/-zaur, -(о)номика/-(o)nomika), przenikających do rosyjskiego i polskiego systemu słowotwórczego poprzez środki masowego przekazu. W obu językach zauważalne są takie procesy, jak: 1) resemantyzacja i uaktywnienie się internacjonalnych afiksów; 2) powstawanie nowych hybrydalnych modeli derywacyjnych; 3) tworzenie za pomocą nowych morfemów wyabstrahowanych z kompozytów formalnie i semantycznie kondensowanych nazw, co pozwala dostrzec tendencję do aglutynacji.
Comprehensive analysis of collected hybrid derivatives shows that globalization and Anglo-American “linguistic hegemony” have increased the production of English origin international morphemes (-инг / -ing, -гейт / -gate) and so-called “Euro-Latin” affixes (-завр / -zaur, -(о)номика / -(o)nomika), penetrating into the Russian and Polish word-formation systems through the mass media. In both languages the following processes are noticeable: 1) resemantization and activation of international affixes; 2) development of new hybrid derivative models; 3) creating with the help of morphemes abstracted from composites new formally and semantically condensed nouns, which allows us to notice an agglutination tendency.
Afiliacja: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
E-mail: elena.koriakowcewa@uph.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10157
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.08
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0701-1506
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_E_Koriakowcewa_O_slovoobrazovatelʹnoj_gibridizacii.pdf291,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.