REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10151
Tytuł: Синтаксемный анализ в сравнительном языкознании (на материале русского и польского языков)
Inne tytuły: Analiza syntaktemów w językoznawstwie konfrontatywnym (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
Analysis of syntactemes in confrontative linguistics (using Russian and Polish language material)
Autorzy: Borek, Małgorzata
Słowa kluczowe: syntaktem
składnia
zdanie
analiza konfrontatywna
syntactem
syntax
sentence
confrontative analysis
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 19-28
Abstrakt: Autorka niniejszego artykułu w swych badaniach opiera się na lingwistycznej teorii syntaktemów Galiny Zołotowej. Każda konstrukcja składniowa może być rozpatrywana zarówno w planie analizy, jak i syntezy jako kombinacja syntaktemów. Określona forma morfologiczna wyrazu może obejmować różne syntaktemy. Celem artykułu jest analiza konfrontatywna charakterystycznych dla języka rosyjskiego syntaktemów imiennych, wybranych z Sintaksicheskogo slovar’a Galiny Zołotowej, oraz ich odpowiedników w języku polskim. Zdaniem autorki, systematyczna analiza syntaktemów w aspekcie konfrontatywnym daje możliwość sporządzenia wykazu elementarnych jednostek składniowych języka rosyjskiego i polskiego, który może być wykorzystany zarówno w celach glottodydaktycznych, jak i w badaniach lingwistycznych tekstu.
The author of the article grounds her studies on the linguistic theory of syntactemes by Galina Zolotova. Any syntax construction may be studied in an analysis plan, as well as synthesis defined as syntacteme combination. The defined morphological form of expression may consist of various syntactemes. The aim of the article is to confrontatively analyse name syntactemes characteristic for the Russian language chosen from Sintaksicheskij slovar by Galina Zolotova and their equivalents in Polish. According to the author, the systematic analysis of syntactemes in the confrontative approach gives the possibility for the preparation of a scheme of elementary syntactic units of Russian and Polish, which may be used for glottodidactic aims, as well as in linguistic text studies.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa
E-mail: malgorzata.borek@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10151
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.02
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5739-9698
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_M_Borek_Sintaksemnyj_analiz.pdf246,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.