REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1000
Tytuł: Особенности антропонимии клетчины в XIX – начале XX века
Inne tytuły: Characteristics of anthroponymy of Kleck region from 19th to the beginning of 20th century
Osobliwości antroponimii Ziemi Kleckiej w XIX – pocz. XX wieku
Autorzy: Bycul, Nina
Słowa kluczowe: linguistic
onomastics
anthroponymy
surnames
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 41-55
Abstrakt: The subject matter of the article are surnames which appeared in the Wedding Registry as well as in the documentary-historical chronicle of Kleck region. The gathered data show the diversity of etymological sources of anthroponyms with the prevalance of Belorusian linguistic elements. The surnames have typical Belorussian phonetic, word-formative, and semantic elements such as tsyekannye (Cimawiec), dzyekannye (Gordziejczyk), akannye (Makowczuk – Makawczuk), yakannye (Jaluga), changing initial [w] into [u] (Ulasień, Ulasiuk). As a result of mutual intertwining of cultures there appeared surnames of different origins such as Polish (Nawrocki), Ukrainian (Kowalczuk), Russian (Popow), Baltic (Bajgus) and Jewish (Mazja).
Tematem artykułu są nazwiska, które wystąpiły w Księgach kancelaryjnych ślubów oraz w kronice dokumentalno-historycznej Ziemi Kleckiej. Zgromadzony materiał wskazuje na różnorodność źródeł etymologicznych antroponimów z przewagą białoruskich elementów językowych. Nazwiska charakteryzują się obecnością cech fonetycznych, słowotwórczych oraz semantycznych typowych dla języka białoruskiego, np. ciekanie (Cimawiec), dziekanie (Gordziejczyk), akanie (Makowczuk – Makawczuk), jakanie (Jaluga), zamiana początkowego [w] na [u] (Ulasień, Ulasiuk). W wyniku wzajemnego przenikania kultur swoje miejsce zaznaczyły nazwiska polskiego (Nawrocki), ukraińskiego (Kowalczuk), rosyjskiego (Popow), bałtyckiego (Bajgus) i żydowskiego (Mazja) pochodzenia.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1000
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.04
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Bycul.pdf190,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.