REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/996
Tytuł: Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w Kronice Supraskiej
Inne tytuły: The lexical borrowings from the Polish language in the “Suprasl Chronicle”
Лексические заимствования из польского языка в Супрасльской летописи
Autorzy: Grabowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Old Belarusian chronicles
borrowing of words
Polish
formal semantic borrowings
semantic calques
structural calques
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 57-67
Abstrakt: The subject of the article is analysis of lexical borrowings from the Polish language in the Suprasl Chronicle. It belongs to the first Belorussian – Lithuanian compilation. The article considers three types of borrowings: 1) formal semantic borrowings, 2) semantic calques, 3) structural calques. Formal semantic borrowings are the most common and they, according to their meaning, can be divided into several groups. Almost all lexical borrowings from the Polish language supported by evidence in the Suprasl Chronicle are found in its last part created on the territory of the Grand Duchy of Lithuania.
Статья посвящена проблеме лексических полонизмов в Супрасльской летописи, принадлежащей к первому своду белорусско-литовских летописей. В статье рассмотрены три типа заимствований: 1) формальносемантические, 2) семантические кальки, 3) структурные кальки. Среди них преобладают формальносемантические заимствования, которые, в зависимости от значения, можно разделить на несколько групп. Почти все полонизмы, зафиксированные в Супрасльской летописи, находятся в ее оригинальной части (Летописец великих князей литовских), возникшей на территории Великого княжества Литовского.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/996
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.05
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Grabowska.pdf164,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.