REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/966
Tytuł: Prasa codzienna jako narzędzie nieformalnej edukacji ekonomicznej na przykładzie artykułów dotyczących firmy DELL w Łodzi
Inne tytuły: Daily press as a means of informal economic education: case study of DELL in Lodz
Autorzy: Kronenberg, Jakub
Słowa kluczowe: ekonomia międzynarodowa
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
korzyści i zagrożenia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi
korporacje międzynarodowe
delokalizacja
international economics
foreign direct investment
benefits and risks related to foreign direct investment
international corporations
delocalisation
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s.145-162
Abstrakt: Informacje przekazywane przez media stanowią dla wielu ludzi jedyną okazję do zdobywania wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości. Informacje te mogą więc być traktowane jako narzędzie edukacji, jeśli są przygotowane rzetelnie, a temat, którego dotyczą, jest na tyle interesujący, by mógł zostać omówiony kompleksowo. Z tej perspektywy w artykule został przedstawiony przykład bezpośredniej inwestycji amerykańskiej firmy Dell w montownię komputerów w Łodzi. Na podstawie artykułów prasowych, opublikowanych w latach 2005–2012, odtworzono historię inwestycji, wskazując szczególnie istotne zagadnienia obejmujące tematykę bezpośrednich inwestycji zagranicznych, o których mogli dowiedzieć się z tych artykułów czytelnicy. Ponieważ inwestycji towarzyszył szereg szczególnie interesujących wydarzeń i związanych z nimi emocji (m.in.: likwidacja zakładu w Irlandii, znacząca pomoc publiczna, zagrożenie likwidacji lub sprzedaży zakładu w Łodzi), poświęcono jej bardzo dużo uwagi w mediach. W artykule podjęto próbę oceny, na ile materiał ten jest użyteczny z punktu widzenia nieformalnej edukacji z zakresu wybranych zagadnień dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Information provided by the media represents for many people a unique opportunity to learn about the surrounding reality. This information can then be seen as a tool of education, if it is prepared accurately, and if the subject is interesting enough to be discussed comprehensively. From this perspective, the article discusses the case study of a direct investment of the U.S. company Dell in a computer assembly plant in Łódź. Based on newspaper articles published in 2005–2012, the present paper reconstructs the history of the investment, indicating particularly important issues related to the phenomenon of foreign direct investment, of which the readers of these articles could learn. As the investment involved a number of particularly interesting events and raised emotions (e.g. closure of the plant in Ireland, significant public support, the threat of closure or sale of the plant in Łódź), it acquired a lot of attention in the media. The present paper attempts to assess how the material is useful from the point of view of educating the public in the field of foreign direct investment
Afiliacja: Dr Jakub Kronenberg – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
E-mail: kronenbe@uni.lodz.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/966
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.09
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
09_Jakub_Kronenberg.pdf230 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.