REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9343
Tytuł: Działalność zagranicznych ruchów kobiecych w świetle publikacji „Naszej Pracy” – organu prasowego Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (1947–1949)
Inne tytuły: Activity of foreign women’s movements in the light of the publication „Nasza Praca” – of the journal of the Social and Civic Women’s League (1947–1949)
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: druga połowa lat 40. XX w.
historia kobiet
międzynarodowe lewicowe organizacje kobiece
krajowe lewicowe organizacje kobiece
historia prasy
polska lewicowa prasa kobieca
„Nasza Praca”
the second half of the 1940s
history of women
international leftist women’s organizations
national leftist women’s organizations
history of the press
Polish leftist women’s press
Data wydania: 2020
Data dodania: 12-sie-2020
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(8), 2020, s. 140-157
Abstrakt: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet działała w Polsce Ludowej w latach 1945–1949. Jej pierwszy oficjalny organ prasowy, którym była „Praca Kobiet”, zaczął ukazywać się dopiero w 1946 r. Periodyk wydawał warszawski Zarząd Wojewódzki stowarzyszenia. Ogólnopolskie pismo „Nasza Praca”, będące organem Zarządu Głównego, trafiło do czytelniczek dopiero z początkiem 1947 r. Na jego łamach kontynuowano publikację informacji o działalności zagranicznych ruchów kobiecych i zrzeszających je organizacjach międzynarodowych takich, jak Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet. Wartość poznawcza tych publikacji była zróżnicowana. Wpływ na to miał język przekazu dziennikarskiego (nowomowa) i propagandowy (pozamerytoryczny) dobór odnotowywanych i pomijanych faktów. Ich analiza pozwoliła jednak odkryć mechanizmy funkcjonowania (współdziałania) lewicowych ruchów kobiecych na forum międzynarodowym w drugiej połowie lat 40. XX w.
The Social and Civic Women’s League has acted in Communist Poland in the years 1945–1949. Its first official press release, which was “Praca Kobiet”, started its publication only in 1946. Periodical publishing had been issued by Warsaw Regional Board of the association. The national magazine “Nasza Praca”, an organ of the General Board, has been received by the readers just before commencement of 1947. In texts published on its sites it was continued a publication of the information concerning the activity of foreign women’s movements and their international organizations such as the World Democrat Women Federation. Cognitive values of such publications varied a lot. This was significantly influenced by the journalist language used to transfer (newspeak) and propaganda (non-substantive) choice of recorded and disregarded facts. Their analysis however helped to discover mechanisms of functioning (interaction) of the leftist women’s movements on the international front in the second half of the 1940s.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Adam Miodowski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, historyk pracujący na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym publikacje ukierunkowane są na Europę Wschodnią, a także na przestrzeń małej ojczyzny wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego. W dorobku naukowym prócz kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji materiałów źródłowych znajdują się cztery monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011.
E-mail: adam.miodowski@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Publikacja przygotowana/finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą DIALOG w latach 2019–2021. Jest wynikiem udziału w projekcie badawczym pt. „Ośrodek badań historii kobiet”, nr 0016/DLG/2019/10.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9343
DOI: 10.15290/cnisk.2020.01.08.07
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2020, nr 1(8)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2020_A_Miodowski_Działalnosc_zagranicznych_ruchow_kobiecych.pdf444,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons