REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9282
Tytuł: Analiza funkcjonowania modelu outsourcingowego w gospodarce odpadami komunalnymi w miastach Unii Metropolii Polskich
Inne tytuły: Analysis of the outsourcing model in municipal used in waste management in cities of Polish Metropolis Union
Autorzy: Łajewski, Mateusz
Słowa kluczowe: prawne regulacje
gospodarka odpadami komunalnymi
model outsourcingowy
Unia Metropolii Polskich
law regulations
communal waste management
outsourcing model
Polish Metropolises Union
Data wydania: 2020
Data dodania: 30-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 149-159
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Przybliżenie mechanizmów funkcjonowania modelu outsourcingowego w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przez miasta Unii Metropolii Polskich. Metodyka badania – W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczną analizę aktów prawnych, mającą na celu zaprezentowanie i interpretację przepisów prawa wykorzystywanych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w ramach modelu outsourcingowego; krytyczną analizę literatury przedmiotu polegającą na zdefiniowaniu pojęcia modelu outsourcingowego, jak również przedstawieniu założeń jego funkcjonowania z punktu widzenia różnych autorów i wyborze najbardziej adekwatnego, a także analizę porównawczą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia miast Unii Metropolii Polskich, pozwalającą określić liczbę miast realizujących przetarg na wybór podmiotów odpowiedzialnych za wywóz nieczystości oraz kryteria, jakimi kieruje się miasto przy wyborze podmiotu. Wynik – Główne akty prawne określające realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, jak również ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zgodnie z zapisami powyższych ustaw realizacja zadań odbywa się przy wykorzystaniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w ramach której podmiot zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór podmiotów odpowiedzialnych za realizację tego przedsięwzięcia. Opisana procedura stanow ideę funkcjonowania modelu outsourcingowego. Podmiot biorący udział w przetargu musi spełnić wszystkie kryteria zawarte przez podmiot zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone badania, wykazały, iż zakres warunków wyboru wykonawców w poddanych analizie miastach Unii Metropolii Polskich jest zróżnicowany. Świadczy o tym fakt, iż każde z miast stosuje autorsko opracowane kryteria wyboru podmiotu realizującego usługi będące przedmiotem zamówienia. Najważniejsze kryterium w każdej z badanych jednostek stanowi cena.
Goal – Approximation of mechanisms of outsourcing model functioning in the terms of realizing the tasks of communal waste management by cities of Polish Metropolis Union Research methodology – In elaboration have been used following research methods: a critical analysis of legal acts that aim was to present and interpret legal provisions used for realizing the tasks of waste management in the outsourcing model; a critical analysis of the source literature rely on defining the term of outsourcing model and also presenting assumptions of its functioning from the points of many authors view and select the most adequate; and also comparison analysis of Specification of the Significant Request Terms used in the cities of Polish Metropolises Union gives a possibility to determine the number of cities which realizes the tenders by themselves in which they choosing the entity to realize the tasks of waste management. These documents show also the criteria that the cities apply in the tender. Score – The main legal acts defining the realization of the tasks related to waste management are the law from 13th of September 1996 “Maintenance the order and cleanliness in the communes” and law from 14th of December 2012 “about waste”. In relation to provisions of these laws realization of the tasks should be based on the provisions of law 29th of January 2004 “Government procurement in Poland”. According to which the order entity is obligated to carry the limitless tender out to select the entity responsible for realization the waste management tasks. The entity which takes part in the tender should fill in the criteria included in Specification of the Significant Request Terms. Value – The research lined up that the scope of the conditions of selection the contractors in analysed cities of Polish Metropolises Union is varied. It is confirmed by the fact that each of the city uses the original formulate criteria of choosing the entity realizing the services which are the subject of the order. In each city, price is the most important criterium.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9282
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.11
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Lajewski_Analiza_funkcjonowania_modelu_outsourcingowego.pdf717,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.