REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9280
Tytuł: Imigracja zarobkowa obywateli państw byłego ZSRR szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw
Inne tytuły: Economic migration of citizens of the former Soviet Union as an opportunity for the development of Polish enterprises
Autorzy: Kruhlaya, Marta
Słowa kluczowe: rozwój
przedsiębiorstwo
imigracja zarobkowa
development
entrepreneurship
labor migration
Data wydania: 2020
Data dodania: 30-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 120-130
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego polskie przedsiębiorstwa zatrudniają cudzoziemców z obszaru byłego ZSRR oraz w jaki sposób wpływają oni na rozwój tych przedsiębiorstw. Metodyka badania – w artykule zastosowano narzędzie badawcze jakim jest wywiad pogłębiony przeprowadzony z przedstawicielami polskich przedsiębiorstw zatrudniających cudzoziemców z obszaru byłego ZSRR. Dokonano również analizy danych statystycznych odnośnie migracji zarobkowej cudzoziemców w Polsce. Wynik – Na podstawie analizy danych statystycznych można zaobserwować wzrastającą liczbę cudzoziemców ze Wschodu, a przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy, którzy podejmują pracę zarobkową w Polsce. Głównym powodem tego zjawiska są zarobki, gdyż dobra praca w Polsce to nawet trzy razy większa płaca niż w kraju ojczystym. Pracownicy ze Wschodu stają się cenieni przez polskich pracodawców, gdyż posiadają oni doświadczenie w pracy, znajomość kultury polskiej, większość ma Kartę Polaka, co ułatwia ich zatrudnianie. Ponadto wielu z cudzoziemców chce się osiedlić na stałe w Polsce. Pracownicy ze Wschodu przyczyniają się też do rozwoju przedsiębiorstw, gdyż uzupełniają braki kadrowe, co pozwala na zawieranie nowych kontraktów biznesowych przez przedsiębiorstwa i zwiększenie ich zysku. Oryginalność/wartość – Wykorzystanie wywiadów pogłębionych do ustanowienia faktycznych przyczyn migracji zarobkowych obywateli państw byłego ZSSR oraz tego, w jaki sposób ich praca wpływa na rozwój polskich przedsiębiorstw, co zostało ustalone na podstawie rozmów z przedsiębiorcami.
Goal – The aim of the article is to answer the question why Polish enterprises employ foreigners from the former USSR area and how they affect the development of these enterprises. Research methodology – The article uses a research tool, which is an in-depth interview conducted with representatives of Polish enterprises, employing foreigners from the former USSR. The statistical data on labour migration of foreigners in Poland was also analyzed. Score – Based on the analysis of statistical data, one can observe an increasing number of foreigners from the East, and above all, from Belarus and Ukraine, who take up paid employment in Poland. The main reason for this phenomenon is earnings, because good jobs in Poland off er up to three times higher wages than in their country. Employees from the East become valued by Polish employers, because they have work experience, knowledge of the Polish culture and most of them have a Polish Card, what makes their employment easier. In addition, many of the foreigners want to settle permanently in Poland. Employees from the East also contribute to the development of enterprises, because they supplement staff shortages, which, as a result, allows to conclude new business contracts by enterprises and increase their profit. Originality /value – Using in-depth interviews to establish the actual causes of labor migration of former USSR citizens and how their work influences the development of Polish enterprises, which was established on the basis of talks with entrepreneurs.
Afiliacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/9280
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.09
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Kruhlaya_Imigracja_zarobkowa_obywateli_panstw_bylego_ZSRR.pdf751,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.