REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9279
Tytuł: Rola świadczeń rodzinnych w polskiej polityce rodzinnej
Inne tytuły: The role of family benefits in family policy in Poland
Autorzy: Wojciuk, Michał
Słowa kluczowe: polityka rodzinna
świadczenia rodzinne
polityka fiskalna
family policy
family benefits
fiscal policy
Data wydania: 2020
Data dodania: 30-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 108-119
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Głównym celem opracowania była próba scharakteryzowania polskiej polityki rodzinnej w kontekście stosowania tradycyjnych instrumentów wsparcia rodzin, jakimi są bezpośrednie świadczenia pieniężne. Dodatkowym celem było wskazanie konsekwencji budżetowych, jakie pociąga za sobą stosowanie tych instrumentów. Metodyka badania – W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury przedmiotu i aktów prawnych, analizę danych statystycznych oraz analizę porównawczą. Charakterystyki instrumentów polskiej polityki rodzinnej dokonano na podstawie analizy aktów prawnych regulujących funkcjonowanie poszczególnych instrumentów oraz analizy opracowań przygotowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badaniami objęto lata 2004-2018. Wynik – Przeprowadzone badanie pozwoliło na potwierdzenie hipotezy mówiącej o tym, że brak kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania świadczeń pieniężnych w ramach realizowanej polityki rodzinnej powoduje, że pomoc finansowa często trafia także do osób o wysokich dochodach. Potwierdzony został również istotny wpływ braku tego kryterium na wzrost wydatków publicznych związanych z polityką rodzinną. Oryginalność/wartość – Badanie przeprowadzone w artykule pozwala na poszerzenie wiedzy z zakresu instrumentów bezpośredniego wsparcia rodzin w ramach realizowanej w Polsce polityki rodzinnej oraz ukazanie konsekwencji budżetowych tej polityki.
Goal – The main objective of the study was an attempt to describe family policy in Poland in the context of applying traditional family support instruments such as direct cash benefits. An additional goal was to indicate the budgetary consequences of using these instruments. Research methodology – The following research methods were used in the article: analysis of the literature on the subject and legal acts, analysis of statistical data and comparative analysis. The study uses statistical data from reports of the Ministry of Finance and the Ministry of Family, Labor and Social Policy. The time frame of the study covers the years 2004-2018. Score – The conducted research allowed to confirm the hypothesis which says that the lack of income criterion authorizing to receive cash benefits as part of the family policy being implemented means that financial assistance is often also given to people with high incomes. The significant impact of the absence of this criterion on the increase in public expenditure related to family policy was also confirmed. Originality /value – Research conducted in the article allows to broaden the knowledge of the instruments of direct support for families as part of the family policy implemented in Poland and to show the budget consequences of this policy.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9279
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.08
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Wojciuk_Rola_swiadczen_rodzinnych_w_polskiej_polityce_rodzinnej (1).pdf751,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.