REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9276
Tytuł: Ekonomia współdzielenia (sharing economy) – narodziny nowego systemu ekonomicznego? Przyszłość, szanse i zagrożenia
Inne tytuły: Sharing economy - beginning of a new economic system? Future, opportunities and threats
Autorzy: Paczkowski, Tomasz
Kamela, Adrian
Szyl, Marek
Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia
sharing economy
system ekonomiczny
platformy technologiczne
blockchain
sharing economy
economic system
technological platforms
Data wydania: 2020
Data dodania: 30-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 60-73
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dotyczącemu ekonomii współdzielenia (sharing economy). Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w świetle posiadanej wiedzy możemy mówić o ekonomii współdzielenia jako nowym systemie ekonomicznym. Metodyka badania – W artykule autorzy dokonują analizy literaturowej oraz przeglądu dostępnych badań w zakresie ekonomii współdzielenia. Wynik – Autorzy po przeprowadzenia analizy literatury dotyczącej sharing economy stwierdzają, że gospodarka współdzielenia nie jest nowym systemem ekonomicznym. Gospodarka współdzielenia, która obecnie zyskuje coraz bardziej na znaczeniu jest zjawiskiem zbyt nowym i nie do końca zbadanym. Dostępne analizy i badania związane z ekonomią współdzielenia wskazują, że jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o nowym systemie ekonomicznym, a co najwyżej o nowej formie prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej. Oryginalność/wartość – W pierwszej części autorzy zwracają uwagę na problemy definicyjne związane z gospodarką współdzielenia. Wyodrębniono cechy, jakimi się charakteryzuje ekonomia współdzielenia, podkreślając złożoność pojęciową i defi nicyjną badanego zjawiska. Z jednej strony taka forma gospodarowania nie jest zjawiskiem nowym, z drugiej zaś – ekonomia oparta o nowe technologie i nowoczesne struktury społeczne sprawiła, że skala działalności jest w tym przypadku globalna. W drugiej części autorzy zwracają uwagę na słabe i mocne strony sharing economy, sygnalizując równocześnie, że niesie ona ze sobą nie tylko nowe szanse, ale także i zagrożenia w postaci nieuregulowania nowych zjawisk, powszechną inwigilację, czy powstawanie monopoli rynkowych nowego typu. Trzecia część stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy o ekonomii współdzielenia możemy mówić jako o nowym systemie gospodarczym. W odpowiedzi nie sposób nie dotknąć aspektu podłoża socjologicznego, które obok wymiaru ekonomicznego i technologicznego, również definiuje i ukierunkowuje gospodarkę współdzielenia.
Goal – The article is dedicated to the topic of sharing economy. The aim of the article is to answer a question if, taking into account the knowledge we have, sharing economy can be regarded as a new economic system. Research methodology – In the article the authors carry out the literature analysis and the review of the available research on sharing economy. Score – Authors, after the literature review, state that sharing economy is not a new economic system. Sharing economy which is gaining on importance is a too young phenomenon and not yet sufficiently examined. The available analyses and research on sharing economy indicate that it is too early to say about a new economic system, if need be – currently we can say about a new form of running a business. Originality/value – In the first part the authors focus on definition problems related to sharing economy. The characteristics of sharing economy have been indicated to underline the complexity of the analysed phenomenon. On the one hand sharing economy is not a new economic system but on the other – economy based on new technologies and modern social structures made the scale of activity global. In the second part the authors pay attention to weaknesses and strengths of sharing economy pointing out that it does not only bring new opportunities but also threats like lack of regulation of a new phenomenon, widespread surveillance or creation of a new type of monopoly. The third part is an attempt to answer a question if sharing economy is a new economic system. While replying it is impossible to omit the sociological aspect, which along with economic and technological, defines and shapes sharing economy.
Afiliacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
URI: http://hdl.handle.net/11320/9276
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.05
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book Chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
T_Paczkowski_A_Kamela_M_Szyl_Ekonomia_wspoldzielenia.pdf689,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.