REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9252
Tytuł: Ewolucja pojęcia kapitału zagranicznego w myśli ekonomicznej
Inne tytuły: Evolution of the concept of foreign capital in economic thought
Autorzy: Sarosiek, Izabela
Słowa kluczowe: handel zagraniczny
kapitał zagraniczny
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
foreign trade
foreign capital
foreign direct investment
Data wydania: 2020
Data dodania: 25-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 43-58
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – W artykule skupiono się na wyodrębnieniu chronologicznym i syntetycznym oraz wskazaniu różnic w sferze interpretacji znaczenia kapitału międzynarodowego przez poszczególnych autorów na przestrzeni lat oraz eksploracji udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej kraju goszczącego. Metodyka badania – Artykuł ma charakter teoretyczny. W niniejszej pracy zastosowano metody badawcze obejmujące analizę dorobku literatury przedmiotu w zakresie historii myśli ekonomicznej oraz mikro i makroekonomii, dotyczących roli kapitału zagranicznego i jej ewolucji na przestrzeni lat. W celu pogłębienia analizy dokonano przeglądu modeli teoretycznych w kontekście kapitału zagranicznego. Eksplorację uzupełniono o stan badań zawartych w przeglądzie literatury przedmiotu oraz specjalistycznych raportach. Klasyfikacja teorii polegała na wyodrębnieniu interpretacji kapitału zagranicznego według trzech kategorii: korzyści własnościowych, lokalizacyjnych oraz internacjonalizacji. Klasyfikacja podyktowana została tym, iż jedna z omawianych teorii wyróżniała się objętością oraz szczegółowością, co pozwalało na przyjęcie jej jako podstawę do dokonania analizy porównawczej. Wynik – Na przestrzeni lat i dynamicznych zmian w kierunku globalizacji oraz rosnącej współpracy między gospodarkami poszczególnych państw, rozpatrywanie zagadnienia wzrostu gospodarczego bez włączenia jego międzynarodowego kontekstu wydaje się być niemożliwe. W rozważaniach podjęto próbę ukazania wybranych teorii kapitału, u podłoża których znajduje się pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Działanie to umożliwiło wyodrębnienie kilku, które w sposób merytoryczny wyjaśniają omawiane zagadnienie, z wyszczególnieniem korzyści własnościowych, lokalizacyjnych i internacjonalizacji oraz pozwoliło na analizę wpływu BIZ na gospodarkę kraju goszczącego, z której wynika, iż oprócz pozycji stymulatora wzrostu gospodarczego, napływ kapitału międzynarodowego powoduje wyparcie przedsiębiorstw krajowych, co przyczynia się do braku akceptacji dla przenikania wzorców zachowań zagranicznych inwestorów. Oryginalność/wartość – W niniejszym artykule podjęto próbę chronologicznego oraz syntetycznego uporządkowania interpretacji pojęcia kapitału zagranicznego wraz z ukazaniem różnic w poszczególnych podejściach oraz analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego.
Goal – The article focuses on chronological and synthetic isolation and identification of differences made in the sphere of interpretation of the importance of international capital by individual authors over the years and exploration of the share of foreign direct investment in creating a competitive advantage of the host country. Research methodology – The article has theoretical character. In this work, research methods were used to analyze the achievements of the literature on the subject of the history of economic thought and micro and macroeconomics, regarding the role of foreign capital and its evolution over the years. In order to deepen the analysis, theoretical models in the context of foreign capital were reviewed. The exploration was supplemented with the state of research contained in the review of the literature on the subject and specialized reports. The classification of the theory consisted in isolating the interpretation of foreign capital according to three categories: ownership benefits, internationalization and location. The classification was dictated by the fact that one of the discussed theories was distinguished by vol and detail, which allowed it to be adopted as the basis for comparative analysis. Score – Over the years and dynamic changes towards globalization and growing cooperation between the economies of individual countries, it seems impossible to consider the iss. of economic growth without including its international context. In the considerations, an attempt was made to show selected theories of capital underlying the concept of foreign direct investment. This action allowed the identification of several, which substantively explain the iss. in question, detailing the benefits of ownership, internationalization, location and allowed for an analysis of the impact of FDI on the economy of the host country, which shows that in addition to the position of economic growth stimulator, the inflow of international capital causes the displacement of enterprises domestic, which contributes to the lack of acceptance for the penetration of behavioral patterns of foreign investors. Originality / value – This article attempts to chronologically and synthetically order the interpretation of the concept of foreign capital along with showing differences in individual approaches and analyzing the impact of foreign direct investment on the economy of the host country.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9252
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.04
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
I_Sarosiek_Ewolucja_pojecia_kapitalu_zagranicznego_w_mysli_ekonomicznej.pdf671,33 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.