REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9195
Tytuł: Метрарытмiчная структура i форма народнапесеннай страфы як стабiлiзатары варыянтнай фальклорнай традыцыi
Inne tytuły: Metric and rhythmic structure and form of folk song stanza as stabilizers of variant folk tradition
Autorzy: Mazuryna, Natalla
Słowa kluczowe: folklore
Belarusian folk songs
variant
variation
stabilizers of tradition
metric and rhythmic structure
rhythmic model
form of stanza
Data wydania: 2019
Data dodania: 2-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 203-222
Abstrakt: The article is devoted to the study of metric-rhythmic structure and form of folk song stanza as stabilizers of variant folk tradition. Moreover, the stabilization mechanism is a system of variability factors and stabilization. They operate in relation to all components of a communication system, which ensures the functioning of folklore. The essence of extra-textual, textual-verbal and musical stabilizers of the folk song tradition is revealed. The folk song exists in its variants. It has its own logic of development and form shaping, which should be reflected in the recording. The author uses numerous examples to analyze various forms of stanza, as well as their metric and rhythmic structure. She also studies one of the invariant principles of folk songs language i.e. unity of form of music and verse. Rhythmic form of the song (its syllabic-rhythmic model) is expressed in categories that reconcile the rhythm of a verse with a chant.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi Mińsk
Nota biograficzna: Mazuryna Natalla (Мазурына Наталля) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, docent Katedry Teorii i Metodyki Nauczania Sztuki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9195
DOI: 10.15290/bb.2019.11.14
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2275-2700
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_N_Mazuryna_Mietrarytmicznaja_struktura_i_forma.pdf650,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.