REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9187
Tytuł: Незнаëмец, чарнакнiжнiк i музыка ў рамантычнай прозе еўрапейскай перыферыi: мужчынская магiя ў Густава Адольфа Бэкера i Яна Баршчэўскага
Inne tytuły: The stranger, the wizard and the musician in the Romantic prose of the European periphery: male magic of Gustavo Adolfo Bécquer and Jan Barszczewski
Autorzy: Ruiz, Angela Espinosa
Słowa kluczowe: a stranger
a wizard
a musician
male magic
Romanticism
folklore
prose
Jan Barszczewski
Gustavo Adolfo Bécquer
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 101-112
Abstrakt: In this article we investigate male magic in the Romantic prose of the European periphery. We focus our attention on the examples from the works of Spanish writer Gustavo Adolfo Bécquer and his Belarusian colleague Jan Barszczewski. In the previous research, we determined three main archetypes of national origin that appear in the prose of Romantic writers: the stranger, the wizard and the musician. Using the data we aim at conducting a comparative analysis which will help to determine the way magical male characters are used by G. A. Bécquer and J. Barszczewski.We are interested in two perspectives, i.e. narrative characteristics and semantic connotations of archetypes and their role in prose. Thus, our article explains the peculiarities of the archetypes in the writers’ prose and allows for future comparative and historical studies.
Afiliacja: Universidad Complutense de Madrid
Nota biograficzna: Ruiz Angeła Spinoza – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, badaczka niezwiązana z uczelnią.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9187
DOI: 10.15290/bb.2019.11.06
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5434-8403
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_AE_Ruiz_Nieznaemiec_czarnakniznik_i_muzyka.pdf223,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.