REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9170
Tytuł: Эматыўнасць як крытэрый мастацкасцi ў аналiзе твораў Максiма Танка i Яўгенii Янiшчыц
Inne tytuły: Emotivity as a criterion of artistic qualities in the analysis of Maksim Tank’s and Jauhenija Janiszczyc’s works
Autorzy: Kaladka, Swiatłana
Słowa kluczowe: emotionality
emotivity
emotion
emotive
emotive tools
Janiszczyc’s poetry
Tank’s poetry
analysis of poetic work
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 35-46
Abstrakt: The aim of the paper is to demonstrate mechanisms of methodological aspects of emotivity in specific poetic works. Theoretical principles of literary emotiology as a new direction in studying poetry have been discussed and proposed. Research tools to analyze poetic works have been defined. They include such concepts as emotion, emotive, emotionality, emotivity, emotive personality, emotive devices. Short definitions of the terms, as well as their role in describing an author’s emotionality have been given. The analysis of Janiszczyc’s and Tank’s poems has revealed their emotivity and its markers. Several functions of emotive devices and their stylistic purpose as well as the ways of organizing a text in the analyzed works have been presented.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Kaladka Światłana (Калядка Святлана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9170
DOI: 10.15290/bb.2019.11.03
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4226-9967
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_S_Kaladka_Ematyunasc_jak_kryteryj_mastackasci.pdf229,77 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.