REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9158
Tytuł: Jasny dialog z mrocznymi siłami. Opowieść o Julii Hartwig
Inne tytuły: A bright dialogue with dark forces. A story about Julia Hartwig
Un dialogue clair avec les forces obscures. L’histoire de Julia Hartwig
Autorzy: Legeżyńska, Anna
Słowa kluczowe: Julia Hartwig
poetyka
jasny dialog
mroczne siły
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-maj-2020
Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Seria Naukowo-Literacka „Prelekcje Mistrzów”;3
Abstrakt: The subject of this story is a synthetically presented biography and work of Julia Hartwig, captured in three acts as Time of the Nest, Time of Love and Time of her Own. The author describes the evolution of the Poet’s personality, as well as groundbreaking existential experiences from her childhood, youth and adulthood. She draws attention to historical contexts and discovers the main rules organizing the world picture and poetic skills. She draws attention to the balance between affirmative and eschatological awareness, which is important and permanently present in this poetry. The author of the lecture is: Prof. dr hab. Anna Legeżyńska – lecturer on history and theory of the 20th and 21st century’s literature in the Institute of Polish Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of books: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. (Translators and Their Author Competences: On the Material of Post-war Translations of Poetry by A. Pushkin, V. Mayakovsky, I. Krylov and A. Blok, 1986, 2nd edition, extended: 1999), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej (Home and Poetic Homelessness in Contemporary Poetry, 1996), Wisława Szymborska (1996 edition I, 1997, editions II and III), Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (Goodbye Gesture: Essays on Elegiac and Ironic Poetic Awareness, 1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. (Critic as a Tradesman: Literature Lessons from the 90s, 2002), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiece (From Mistress to Psalmist ... Silhouettes, Topics and Conventions of Women’s Poetry, 2009) and Julia Hartwig. Wdzięczność (Julia Hartwig: Gratitude, 2017). She is also a co-author of historical-literary syntheses: Poezja polska po 1968 roku (Polish Poetry after 1968, with P. Śliwiński, 2000) and Literatura polska XX wieku (Polish Literature of the 20th Century, with B. Kaniewska and P. Śliwiński, 2005). She has developed the textbooks: Teoria literatury. Skrypt dla studiów zaocznych (Theory of Literature. A Script for Extramural Studies, with B. Kaniewska, 2002 edition I, 2003 edition II, 2005 edition III) and Skarbiec języka, literatury, sztuki (podręcznik z wypisami dla kl. I liceum ogólnokształcącego (Treasury of Language, Literature, and Art. A Handbook with Excerpts for High School, Grade I, with B. Chrząstowska, B. Kaniewska et al., 2002, 2003). The lecture from the series “Lectures by Masters” took place on May 25, 2017 in the Hall of the Faculty of Philology of the University of Białystok. The speech was attended by numerous students from the University of Białystok, high school students and lecturers.
Le sujet de l’histoire est une biographie et le travail de Julia Hartwig synthétiquement présentéa, capturéa en trois actes comme Temps du Nid, Temps de l’Amour et Temps Propre. L’auteur décrit l’évolution de la personnalité de Poétesse, des expériences existentielles révolutionnaires de l’enfance, de la jeunesse et de l’âge adulte, attire l’attention sur les contextes historiques et découvre les principales règles organisant le vue du monde et de l’atelier poétique. Elle attire l’attention sur l’équilibre entre la conscience affirmative et eschatologique qui est important et présent en permanence dans cette poésie. L’auteur de la conférence - prof. dr hab. Anna Legeżyńska - enseigne l’histoire et la théorie de la littérature des XXe et XXIe siècles à l’Institut de philologie polonaise de l’Université A. Mickiewicz de Poznań. Elle est l’auteur de livres: Traducteur et ses compétences d’auteur. Sur le matériel des traductions d’après-guerre de poésie de A. Pouchkine, W. Majakowski, I. Krylov et A. Blok. (1986, 2e édition élargie: 1999), La maison et le vagabondage poétique dans la poésie lyrique contemporaine (1996), Wisława Szymborska (1996 1e édition, 1997 2e et 3e éditions), Un geste d’adieu. Croquis sur la conscience élégiaque et ironique des poètes (1999), Un critique en tant que colporteur. Cours de littérature des années 90 (2002), De la maîtresse à la psalmiste ... Silhouettes, thèmes et conventions de la poésie lyrique féminine (2009) et Julia Hartwig. Gratitude (2017). Elle est également co-auteure de synthèses historico-littéraires: La poésie polonaise après 1968 (avec P. Śliwiński, 2000) et La littérature polonaise du XXe siècle (avec B. Kaniewska et P. Śliwiński, 2005). Elle a rédigé des manuels: Théorie de la littérature. Polycopié pour les études extra-muros (avec B. Kaniewska, 2002 1e édition, 2003 2e édition, 2005 3e édition) et Trésor de langue, de littérature, d’art (manuel avec des extraits pour la 1e classe de lycée, avec B. Chrząstowska, B. Kaniewska et al., 2002, 2003). Le cours de la série « Conférences de Maîtres » a eu lieu le 25 mai 2017 dans la Salle de la Faculté de Philologie de l’Université de Bialystok. Le cours a été suivi par de nombreux étudiants de l’Université de Bialystok, des lycéens et des conférenciers.
Nota biograficzna: Prof. dr hab. Anna Legeżyńska – wykłada historię i teorię literatury XX i XXI wieku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. (1986; wyd. II, poszerzone: 1999), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej (1996), Wisława Szymborska (1996 wyd. I, 1997 wyd. II i III), Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej (1999), Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury z lat 90. (2002), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej (2009) oraz Julia Hartwig. Wdzięczność (2017). Jest również współautorką syntez historycznoliterackich: Poezja polska po 1968 roku (z P. Śliwińskim, 2000) i Literatura polska XX wieku (z B. Kaniewską i P. Śliwińskim, 2005). Opracowała podręczniki: Teoria literatury. Skrypt dla studiów zaocznych (z B. Kaniewską, 2002 wyd. I, 2003 wyd. II, 2005 wyd. III) oraz Skarbiec języka, literatury, sztuki (podręcznik z wypisami dla kl. I liceum ogólnokształcącego, z B. Chrząstowską, B. Kaniewską i in., 2002, 2003).
Opis: Naukowo-literacka seria „Prelekcje Mistrzów” – to elitarny cykl wykładów gościnnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych pisarzy i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, uczeni, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem: twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. Naukowo-Literacka Seria „Prelekcje Mistrzów” zaprasza do skupionego spotkania z reprezentantami współczesnej myśli i wrażliwości humanistycznej, z ich myślą, postawami, diagnozami stanu kultury dawnej i współczesnej. Redakcja serii: Krzysztof Korotkich i Jarosław Ławski. Redaktor tomu: Jarosław Ławski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9158
ISBN: 978-83-86064-53-3
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Legezynska_Jasny_dialog_z_mrocznymi_silami.pdfPrelekcje Mistrzów_3_Legeżyńska_wkład918,07 kBAdobe PDFOtwórz
A_Legezynska_Jasny_dialog_z_mrocznymi_silami_okladka.pdfPrelekcje Mistrzów_3_Legeżyńska_okładka437,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.