REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9115
Tytuł: Od pierwszej do trzeciej deportacji sowieckiej w rejonie ciechanowieckim
Inne tytuły: From the first to the third Soviet deportation in the Ciechanowiec region
Autorzy: Reczko, Mirosław
Słowa kluczowe: deportacje
rejon ciechanowiecki
uchodźcy
wysiedlenia
deportations
Ciechanowiec region
refugees
evictions
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 197-215
Abstrakt: Artykuł prezentuje sytuację społeczności polskiej i żydowskiej na obszarze rejonu ciechanowieckiego pod okupacją sowiecką w pierwszym półroczu 1940 r. Ramy tego okresu wyznaczają pierwsza i trzecia deportacja na Syberię. Oprócz represyjnych wywózek, w tym czasie odbyły się też wybory do Rad Najwyższych Białorusi i Związku Sowieckiego oraz przymusowe wysiedlenia z pasa granicznego. Ludność, zwłaszcza żydowska, próbowała opuszczać badany rejon w celu uniknięcia opresyjności władz okupacyjnych.
The article presents the situation of the Polish and Jewish community in the Ciechanowiec region under the Soviet occupation in the first half of 1940. The framework of the period is determined by the first and the third deportation to Siberia. Beside the repressive deportations, also elections to the Supreme Councils of Belarus and the Soviet Union were held, as well as forced evictions from the border belt. The population, in particular Jewish, tried to leave the area under scrutiny in order to avoid the oppressiveness of the occupational authorities.
Nota biograficzna: Mirosław Reczko – dr historii, pracownik Politechniki Białostockiej. Członek i aktywny współpracownik Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, autor i wydawca wielu albumów fotograficznych oraz wystąpień, artykułów i książek dotyczących historii XX wieku, tłumacz ksiąg pamięci
E-mail: m.reczko@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9115
DOI: 10.15290/sp.2019.27.09
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8123-9149
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_M_Reczko_Od_pierwszej_do_trzeciej_deportacji_sowieckiej.pdf170,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.