REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9113
Tytuł: Wydarzenia 1918 roku i ich konsekwencje we współczesnych litewskich podręcznikach historii
Inne tytuły: Events of 1918 and their consequences in present day Lithuanian history textbooks
Autorzy: Kasperavičius, Algis
Słowa kluczowe: Wielka Wojna
Litwa
podręczniki
historia
1918 rok
the Great War
Lithuania
textbooks
history
1918
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 165-175
Abstrakt: Po 1990 r. nauczanie historii, zwłaszcza najnowszej, zostało na Litwie zreformowane. Opracowano nowe podręczniki, na początku jako pomoce naukowe. Z czasem pojawiły się prawdziwe podręczniki historii Litwy oraz tak zwane podręczniki zintegrowane. We wszystkich podręcznikach wydarzenia 1918 r. są przedstawiane jako część dziejów powszechnych, warunkujących utworzenie państwa litewskiego. Zaistniałe warunki zostały pomyślnie wykorzystane przez polityków litewskich. Z podręczników, nie bez wpływu zaleceń dwustronnej polsko-litewskiej komisji ekspertów, wyeliminowano stereotypowy negatywny obraz Polski i Polaków, rozpowszechniony na Litwie w okresie międzywojennym.
After 1990 teaching history, in particular recent, was reformed in Lithuania. New textbooks were developed, first as didactic aids. Over time emerged real textbooks for the history of Lithuania as well as so-called integrated textbooks. All textbooks present the events of 1918 as part of the world history determining the foundation of the Lithuanian state. The circumstances were successfully used by Lithuanian politicians. The stereotypical negative image of Poland and Poles, widespread in Lithuania in the interwar period, was eliminated from textbooks, not without the influence of the Polish-Lithuanian bilateral expert committee.
Nota biograficzna: Algis Kasperavičius – historyk, publicysta, doktor nauk humanistycznych. Ekspert dwustronnej polsko-litewskiej komisji ds. podręczników szkolnych historii i geografii. Zainteresowania badawcze: historia Francji (koniec XVIII – pierwsza połowa XX w.), dzieje Litwy w pierwszej połowie XX w., stosunki litewsko-polskie i litewsko-żydowskiew XX w. Autor wielu artykułów w polskich wydawnictwach zbiorowych. Ostatnia monografia: Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais (2016).
E-mail: if@if.vu.lt
URI: http://hdl.handle.net/11320/9113
DOI: 10.15290/sp.2019.27.07
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9091-8728
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_A_Kasperavicius_Wydarzenia_1918_roku.pdf114,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.