REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9111
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWróbel, Marta-
dc.date.accessioned2020-05-15T07:18:37Z-
dc.date.available2020-05-15T07:18:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationStudia Podlaskie T. 27, 2019, s. 93-123pl
dc.identifier.issn0867-1370-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9111-
dc.description.abstractCelem artykułu jest omówienie uwarunkowań i przebiegu epidemii cholery w Białymstoku w 1893 r., oraz powziętych przez władze miejskie i sanitarne środków przeciwcholerycznych i opieki medycznej, na podstawie raportu, sporządzonego na potrzeby władz gubernialnych przez białostockiego lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiego.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is to discuss the circumstances and the course of the epidemics of cholera in Białystok in 1893, the anti-cholera precautions taken by the town and sanitary authorities, as well as medical care, on the basis of the report prepared for the needs of Governorate authorities by Białystok town physician, Mikołaj Głowacki.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectepidemiapl
dc.subjectcholerapl
dc.subjectopieka zdrowotna i sanitarnapl
dc.subjectBiałystokpl
dc.subjectXIX w.pl
dc.subjectepidemicspl
dc.subjectmedical and sanitary carepl
dc.subject19th centurypl
dc.titleEpidemia cholery w 1893 roku w Białymstoku w świetle raportu lekarza miejskiego Mikołaja Głowackiegopl
dc.title.alternativeThe epidemics of cholera of 1893 in Białystok in the light of the report of the town physician, Mikołaj Głowackipl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/sp.2019.27.05-
dc.description.Emailmarta-sok@wp.plpl
dc.description.BiographicalnoteMarta Wróbel – mgr historii, archiwistka w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii regionalnej i archiwistyki kościelnej.pl
dc.description.referencesArchiwum Archidiecezjalne w Białymstoku: Kuria Metropolitalna Białostocka – Archiwum Metryczne, b. sygn., Wypisy z ksiąg metrykalnych pogrzebów parafii dekanatu Białystok za 1893 r. [parafia Białystok]; Akta Dziekana Białostockiego, b. sygn., Statystyki dotyczące zaludnienia parafii dekanatu białostockiego za 1894 r.pl
dc.description.referencesArchiwum Państwowe w Białymstoku: Akta Stanu Cywilnego Okręgu Bożniczego w Białymstoku, sygn. 152pl
dc.description.referencesNarodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie: f. 9pl
dc.description.referencesBujwid O., O zarazku cholery. Treściwe sposoby rozpoznawania, dezynfekcyi i zapobiegania cholerze, wyd. 2, Warszawa 1892.pl
dc.description.referencesClemow F. G., The cholera epidemic of 1892 in the Russian Empire, Londyn 1893.pl
dc.description.referencesFrejberg N. G., Врачебно-санитарное законодательство въ Россiи, wyd. 3, Sankt Petersburg 1913.pl
dc.description.referencesMiłakowski M. G., Очеркъ Белостока въ историческомъ, етнографическомъ и бытовомъ отношенияхъ съ приложениями, Kijów 1897.pl
dc.description.referencesStarkman J., Cholera. Jej istota, przyczyny, objawy, szerzenie się, sposoby zapobiegania i leczenie, Warszawa 1892.pl
dc.description.referencesTchórznicki J., Przewodnik dla służby zdrowia (tak zwanych „sanitarzy”) pracującej podczas epidemii cholery, Warszawa 1893.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1891 годъ, Grodno 1890.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1892 годъ, Grodno 1891.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1893 годъ, Grodno 1892.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1895 годъ, Grodno 1894.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1896 годъ, Grodno 1895.pl
dc.description.referencesПамятная книжка Гродненскиой Губернiи на 1897 годъ, Grodno 1896.pl
dc.description.referencesСводъ законовъ Российской имперiи, t. XIII, cz. 3, Sankt Petersburg 1857.pl
dc.description.references„Kraj: tygodnik polityczno-społeczny”, 1892, 1893pl
dc.description.referencesBernacki E., Epidemia cholery w powiecie białostockim w 1831 r., „Białostocczyzna”, 1996, nr 3.pl
dc.description.referencesBernacki E., Rozwój szpitalnictwa (cywilnego) miasta Białegostoku w latach 1769–1975, [w:] E. Bernacki, Ludzie i placówki służby zdrowia w regionie białostockim: rys historyczny, biografie, Białystok 1998.pl
dc.description.referencesChomik P., Kaplica pw. św. Marii Magdaleny w Białymstoku, [w:] M. Karczewska et al., Cmentarz wielowyznaniowy na wzgórzu św.Marii Magdaleny w Białymstoku. Historia miejsca, Białystok–Poznań 2012.pl
dc.description.referencesChorosz I., Podróż po przemysłowej strefie osiedlenia (Szkice podróżnicze technika). Polski przemysł włókienniczy. Żydowskie wytwórnie i żydowscy robotnicy, oprac. A. Markowski, tłum. J. Szumski, Warszawa 2019.pl
dc.description.referencesCzapliński M. P., Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831–1894, Rybnik 2012.pl
dc.description.referencesDolistowska M., Architektura i budownictwo publiczne społeczności żydowskiej w Białymstoku, [w:] Białystok – Mayn Heym, red. D. Boćkowski, Białystok 2014.pl
dc.description.referencesDolistowska M., W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795–1939, Białystok 2018.pl
dc.description.referencesEliaszewicz E. G., Popow M. A., Краткая история медицины Беларуси, Mińsk 2011.pl
dc.description.referencesJanicka I., Kwestia pochówku zmarłych na cholerę w północno-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku, [w:] Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczpospolitej w latach 1708–1711, red. E. Kizik, Gdańsk 2012.pl
dc.description.referencesJanicka I., Uwarunkowania i przebieg epidemii cholery w guberni mohylewskiej w 1848 roku, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 40, 2018.pl
dc.description.referencesJastrzębowski Z., Polska statystyka medyczna a badania nad zdrowotnością społeczeństwa polskiego w XIX w., „Medycyna Nowożytna”, 3, z. 1–2, 1996.pl
dc.description.referencesJemielity W., Cholera w XIX wieku w Łomżyńskiem, „Studia Łomżyńskie”, 9, 1998.pl
dc.description.referencesLatawiec K., Epidemia cholery w Lublinie w 1892 r., [w:] Sympozjum na temat „Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne”. Teksty referatów, red. A. Śródka, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesLechowski A., Białystok w latach 1864–1939, [w:] Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2012.pl
dc.description.referencesLegieć J., Działania władz rosyjskich w związku z epidemią cholery w Królestwie Polskim w latach 1892–1894 (na przykładzie guberni kieleckiej), [w:] Sympozjum na temat „Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne”. Teksty referatów, red. A. Śródka, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesMioduszewska A., Postawy prokreacyjne mieszkańców miast Podlasia w okresie epidemii w latach 1830–1831, [w:] Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. K. Mikulski et al., Toruń 2011.pl
dc.description.referencesOleńska A., Jan Klemens Branicki „Sarmata nowoczesny”. Kreowanie wizerunku poprzez sztukę, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesOstaszewski M., Pamięć o epidemii cholery z 1893 roku we wsi Bagnówka pod Białymstokiem, „Studia Podlaskie”, 23, 2015.pl
dc.description.referencesPiszczatowska M., Knyszyńskie krzyże typu karawaka, „Studia Podlaskie”, 19, 2011.pl
dc.description.referencesSiudikas V., Choleros epidemijos Lietuvoje 1831–1921 metais, Kowno 1998.pl
dc.description.referencesSzumski J., Epidemia cholery w 1831 r. w dobrach zabłudowskich, Zabłudów 1996.pl
dc.description.referencesTomecka B., Szczygieł-Rogowska J., Cmentarz ewangelicki w Białymstoku przy ul. Wasilkowskiej, [Białystok] 2008.pl
dc.description.referencesUrbanik M., Sposoby leczenia cholery na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Sympozjum na temat „Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne”. Teksty referatów, red. A. Śródka, Kraków 2005.pl
dc.description.referencesWięckowska E., Opieka lekarsko-zdrowotna i sanitarna w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, „Medycyna Nowożytna”, 14, 2007, z. 1–2.pl
dc.description.referencesWiśniewski T., Cmentarze żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie”, 2, 1989.pl
dc.description.referencesWnęk K., Epidemia cholery w Krakowie w 1866 roku. Analiza demograficzna i przestrzenna, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 37, 2015, nr 3.pl
dc.description.referencesWróbel M., Cholera na Białostocczyźnie w latach dziewięćdziesiątych XIX w. i krzyże ją upamiętniające, [w:] Małe Miasta. Codzienność, red. M. Zemło, Białystok–Głogów Małopolski–Supraśl 2019.pl
dc.description.referencesWróbel W., „На тәтую нашу ахiлесаву пяту мы нiкакiм чынам наступiць не ўмеем...” Пра невядомыя клопаты бакол будаўнiцтва водопровода ў Беластоку ў 1879–1890 гг., „Arche”, 2017, z. 2.pl
dc.description.referencesWróbel W., Budowa rzeźni miejskiej w Białymstoku w latach 1911–1914 według projektu firmy „Windschild & Langelott” oraz jej funkcjonowanie do 1919 r., „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, 18, 2012.pl
dc.description.referencesWróbel W., Cmentarze parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku w XVI–XIX wieku, [w:] J. Kotyńska-Stetkiewicz et al., Cmentarz Farny w Białymstoku, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesWróbel W., Od aptekarza do bibliotekarza. Nowa biografia Franciszka Glińskiego (17 XI 1850 – 22 XI 1926), „Rocznik Białostocki”, 19, 2014.pl
dc.description.referencesWróbel W., Przed wojną. Historia białostocka, [w:] Helena Bohle Szacka. Lilka. Mosty / Die Brücken, red. M. Różyc, Białystok 2017.pl
dc.description.referencesWróbel W., Świętojańska. Historia jednej ulicy, Białystok 2018.pl
dc.description.referencesWróbel W., Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 roku, Białystok 2015.pl
dc.description.volume27-
dc.description.firstpage93pl
dc.description.lastpage123pl
dc.identifier.citation2Studia Podlaskiepl
dc.identifier.orcid0000-0002-3705-3558-
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_M_Wrobel_Epidemia_cholery_w_1893_roku.pdf261,75 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.