REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9107
Tytuł: Gałąź rodziny Karpiów na Repli i Żłobowszczyźnie w XVII w. Studium genealogiczno-majątkowe
Inne tytuły: The branch of the Karp family on the property of Repla and Żłobowszczyzna in the 17th century. A genealogy and property study
Autorzy: Karp, Sławomir
Słowa kluczowe: Karpiowie
Repla
Żłobowszczyzna
pow. wołkowyski w XVII w.
Karp family
Zlobowszczyzna
Wolkowysk County
17th century
Data wydania: 2019
Data dodania: 14-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 25-60
Abstrakt: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację pracy badawczej autora związanej z historią rodziny Karpiów h. własnego rozsiedlonej na Podlasiu w Królestwie Polskim oraz Żmudzi, województwie trockim, wileńskim i nowogródzkim dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także Kurlandii. Tym razem autor stara się przedstawić losy oraz sprawy majątkowe członków rodziny dziedziczących Replę pow. wołkowyski oraz Żłobowszczyznę pow. grodzieński. Gałąź ta w linii męskiej funkcjonowała na przestrzeni lat 1606–1669.
This article is a continuation of the author’s research efforts related to the history of the noble family of the Karp settled in Podlasie in the Polish Kingdom and Samogitia as well as the provinces of the former Grand Duchy of Lithuania: Grodno, Vilna, Nowogrodek and even Courland’s. This time the author is trying to present the fate and property issues of the family members inheriting the estate Repla in the Wolkowysk County and Zlobowszczyzna in the Grodno County. This branch in the male line acted over the years 1606–1669.
Nota biograficzna: Sławomir Karp – mgr ekonomii, heraldyk, niezwiązany z żadnym ośrodkiem naukowym. Zainteresowania badawcze: genealogia i heraldyka kresowych rodzin Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
E-mail: skarp63@hotmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9107
DOI: 10.15290/sp.2019.27.02
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6822-4831
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_S_Karp_Galaz_rodziny_Karpiow.pdf294,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.