REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9081
Tytuł: Otwarta nauka. Realność czy fikcja
Inne tytuły: Open science. Reality or fiction
Autorzy: Gruszewska, Ewa
Słowa kluczowe: dobra publiczne
otwartość
otwarta nauka
public goods
openness
open science
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 183-198
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Przedmiotem badań jest otwartość nauki widziana z perspektywy ekonomicznej. Za cel artykułu przyjęto odpowiedź na pytanie: jaki jest obecnie stopień otwartości nauki (zwłaszcza nauki w Polsce) oraz jakie są możliwości jej pełnego otwarcia. Przyjęto hipotezę, że poziom otwartości nauki w Polsce jest niski i stanowi ograniczenie na drodze jej rozwoju. Poddano również analizie bariery na drodze do zwiększenia otwartości oraz wskazano skutki niewystarczającego, zdaniem autora, poziomu otwarcia. Analizy podjęte przez autora wykazały, że otwarty dostęp do zasobów nauki jest niezbędnym warunkiem jej rozwoju. Niezbędne jest opracowanie i konsekwentne przeprowadzenie strategii upowszechnienia otwartego dostępu.
The object of research is the openness of science from an economic perspective. The aim of the article is to answer the question: what is the current degree of openness of science (especially in Poland) and what are the possibilities of its full opening. It is assumed that the level of openness of science in Poland is low and it constitutes a limitation to the development of science. Barriers to increasing openness are also analyzed, and the implications of an insufficient level of openness are indicated. Analysis carried out by the author have shown that open access to scientific resources is a necessary condition for its development. It is essential to develop and consistently implement a strategy for the universalisation of open access.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: gruszew@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9081
DOI: 10.15290/50latBU.2019.12
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Gruszewska_Otwarta_nauka.pdf190,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.