REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9076
Tytuł: Analiza organizacji przestrzennej biblioteki z punktu widzenia kultury organizacyjnej na przykładzie gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia i Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
Inne tytuły: Library space as seen through the lens of organisational culture: The building of the University Library in Białystok and Książnica Podlaska
Autorzy: Pędich, Marcin
Słowa kluczowe: przestrzeń biblioteczna
organizacja przestrzenna
architektura bibliotek
budownictwo biblioteczne
kultura organizacyjna
library space
spatial organisation
library architecture
library buildings
organisational culture
Data wydania: 2019
Data dodania: 8-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 121-137
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie oceny dawnego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, obecnie zajmowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego, z użyciem innowacyjnej metodologii badania fizycznej przestrzeni gmachów bibliotecznych w oparciu o teoretyczny model analizy kultury organizacyjnej oparty o model wymiarów kultury zaproponowany przez Geerta Hofstedego. W badaniu zastosowano metodę obserwacji uczestniczącej, w której badacz analizuje organizację przestrzenną biblioteki z punktu widzenia czytelnika, w oparciu o formularz dotyczący aspektów organizacji przestrzennej związanych z wybranymi wymiarami kultury z modelu 6D Hofstedego. Badanie wykazało, że model kultury organizacyjnej omawianych bibliotek wyłaniający się z organizacji przestrzennej ich gmachu, odbiega od zaleceń literatury przedmiotu. Co więcej, po przejęciu gmachu przez Książnicę Podlaską, skopiowano wiele chybionych rozwiązań przestrzennych stosowanych wcześniej w Bibliotece Uniwersyteckiej, mimo iż te biblioteki pełnią zasadniczo odmienne funkcje.
The aim of the article is to present an assessment of the former building of Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, which is currently occupied by Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego using an innovative methodology of analysing the physical space of library buildings in relation to a theoretical model of organisational culture based on Geert Hofstede’s six-dimensional model of culture. Research was conducted using the hidden agent method, whereby the researcher posed as a reader to observe library space and analyse it on the basis of an observation form detailing aspects of spatial organisation related to selected dimensions of culture from Hofstede’s 6D model. The research indicates that the image of organisational culture projected by the space of the library building in question diverges from what is proposed in subject literature. Moreover, the spatial organisation of Książnica Podlaska copies many of the solutions adopted by the building’s previous occupant, even though the role of the two libraries is markedly different.
E-mail: mpedich@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9076
DOI: 10.15290/50latBU.2019.08
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Pedich_Analiza_organizacji_przestrzennej_biblioteki.pdf130,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.