REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9064
Tytuł: Obywatelstwo w kontekście zmian terytorialnych przyjętych w traktacie wersalskim
Inne tytuły: Citizenship in the context of territorial changes adopted in the Versailles Treaty
Autorzy: Zdanowicz, Mieczysława
Słowa kluczowe: Traktat wersalski
obywatelstwo
sukcesja
prawo opcji
nabycie obywatelstwa ipso iure
Versailles treaty
citizenship
succession
right of option
acquisition of ipso iure citizenship
Data wydania: 2019
Data dodania: 7-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 1, 2019, s. 169-179
Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie jak w kontekście zmian terytorialnych przyjętych w traktacie wersalskim uregulowana została kwestia obywatelstwa jednostek zamieszkujących regulowane obszary. Ponadto w opracowaniu zdefiniowano pojęcie obywatelstwa oraz przedstawiono, jakie są możliwości zmian obywatelstwa w przypadku zmian terytorialnych państw. Traktat wersalski należy do tej kategorii traktatów pokojowych, która w sposób szczegółowy reguluje sprawy związane z likwidacją wojny. Wśród wielu zagadnień rozstrzyga również kwestie obywatelstwa.
This article aims to show how, in the context of the territorial changes adopted in the Versailles Treaty, the issue of the citizenship of individuals residing in these areas was regulated. Moreover, this essay defines the concept of citizenship and presents the possibilities of changing citizenships in the event of territorial changes. TheVersailles Treaty is in the category of peace treaties which regulate in detail matters related to the liquidation of war. Among many issues, it also resolves the citizenship issue.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: zdanowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9064
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.01.10
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2028-7152
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_1_2019_M_Zdanowicz_Obywatelstwo_w_kontekscie_zmian_terytorialnych.pdf144,27 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.