REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9039
Tytuł: Prawne instrumenty polityki mieszkaniowej w Polsce w latach 1944–1956
Inne tytuły: Legal instruments of housing policy in Poland 1944–1956
Autorzy: Fermus-Bobowiec, Anna
Słowa kluczowe: Polska Ludowa
polityka mieszkaniowa
najem mieszkań
budownictwo mieszkaniowe
Polish People’s Republic
housing policy
lease of apartments
housing construction
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 2, 2019, s. 241-266
Abstrakt: Trudna sytuacja mieszkaniowa w Polsce po II wojnie światowej wymagała interwencji państwa. Kwestia mieszkaniowa w warunkach dużego deficytu mieszkań stała się bowiem problemem ogólnospołecznym, którego rozwiązanie stanowiło istotny czynnik utrwalenia władzy ludowej. Nowe regulacje prawne, pochodzące z lat 1944–1956, pozostające w ścisłym związku z socjalistycznymi przeobrażeniami w Polsce, stworzyły system gospodarki mieszkaniowej poddany całkowicie kontroli państwa. Prezentowana problematyka wpisuje się w szersze zagadnienie instrumentalizacji prawa Polski Ludowej oraz publicyzacji prawa prywatnego przez administracyjno-prawną ingerencję w jego treści. Pozostaje także silnie powiązana z problematyką własności prywatnej w ustroju komunistycznym.
The difficult housing situation in Poland needed the state’s intervention after World War II. The housing matter became a social problem due to the large deficit of dwellings. The solution to that problem was an important factor in the solidification of the People’s Republic of Poland Government. New legal regulations from the years 1944–1956 remained closely linked to the socialist transformations in Poland and created a housing economy system which was completely controlled by the state. The presented matter fits into the wider issue of the instrumentalization of thr law of the People’s Republic of Poland and the publicization of the private law by the administrative-legal interference in its content. Also, it remains strongly connected with the issue of private ownership in the communist system.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: fermus@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9039
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.02.11
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3001-8829
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_2_2019_A_Fermus-Bobowiec_Prawne_instrumenty_polityki_mieszkaniowej.pdf204,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.