REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9036
Tytuł: Sądy specjalne III Rzeszy jako „sądy doraźne frontu wewnętrznego” (1933–1945)
Inne tytuły: Special courts of the Third Reich as “summary courts of the internal front” (1933–1945)
Autorzy: Graczyk, Konrad
Słowa kluczowe: sądy specjalne
III Rzesza
proces karny
ustrój sądów
special courts
Third Reich
criminal trial
court system
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 2, 2019, s. 165-201
Abstrakt: Artykuł poświęcono teoretycznej analizie zagadnienia sądów specjalnych utworzonych w III Rzeszy. Omówiono ich genezę, ustrój, właściwość miejscową i rzeczową oraz postępowanie przed tymi sądami. Przedstawiono zadania stawiane przed sądami specjalnymi przez nazistowskich prawników w okresie pokoju i wojny oraz związany z nimi kontekst historyczny. W publikacji wykorzystano metodę historyczną oraz formalno-dogmatyczną. Opracowanie zostało oparte przede wszystkim na literaturze proweniencji niemieckiej oraz aktach normatywnych.
The article is devoted to the theoretical analysis of special courts created in the Third Reich. Their genesis, system, and local and material jurisdiction, as well as proceedings before these courts are discussed. The tasks put before special courts by Nazi lawyers during peace and war are discussed, as well as the historical context associated with them. The study uses historical, and formal-dogmatic methods. The study is based primarily on literature of German provenance and normative acts
Afiliacja: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
E-mail: konrad.graczyk@us.edu.pl
Sponsorzy: Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Polska (2017/27/N/HS5/00423).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9036
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.02.08
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0991-2036
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_2_2019_K_Graczyk_Sady_specjalne_III_Rzeszy.pdf273,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.