REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9035
Tytuł: Głośne procesy kobiet w II Rzeczypospolitej – perspektywa kryminologiczna
Inne tytuły: Renowned criminal trials of women in the Second Polish Republic – a criminological perspective
Autorzy: Płońska, Emilia
Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne
przestępczość kobiet
proces karny
kryminologia
the interwar period
women’s crime
penal process
cryminology
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 2, 2019, s. 141-163
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie najciekawszych procesów sądowych z udziałem kobiet w epoce dwudziestolecia międzywojennego. W opracowaniu wykorzystano następujące podstawowe metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa oraz analiza porównawcza opracowań teoretyczno-empirycznych z zakresu literatury przedmiotu. Specyficzne przypadki kobiet – uczestniczek procesów karnych omówiono opierając się na materiale archiwalnym. Uzupełniająco autorka odwołała się także do dorobku polskiego piśmiennictwa i literatury przedmiotu z zakresu prawa, socjologii i kryminologii.
The purpose of the article is to present the most interesting lawsuits involving women in the interwar period. The basic research methods used in the study are: the method of analysis and criticism of literature, and a comparative analysis of theoretical-empirical studies in the field of literature on the subject. Specific cases of women, participants of criminal proceedings, were discussed based on archival material. In addition, the author also referred to the achievements of Polish literature and subject literature in the field of law, sociology and criminology.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: emiliaplonska@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9035
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.02.07
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5704-2445
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_2_2019_E_ Plonska_Glosne_procesy_kobiet_w_II_Rzeczypospolitej.pdf207,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.