REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9011
Tytuł: Chrześcijańskie dziedzictwo imiennicze utrwalone w nazwiskach mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz
Inne tytuły: Christian onomastic heritage reflected in surnames of people living in Bielsk Podlaski, Hajnówka and Siemiatycze
Autorzy: Mordań, Michał
Słowa kluczowe: językoznawstwo,
onomastyka
antroponimia
imiona
nazwiska
nazwiska odimienne
linguistics
onomastics
anthroponymy
forenames
surnames
surnames originating from forenames
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-kwi-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: This monograph focuses on contemporary surnames of people from Podlasie region formed from forenames of Christian motivation. Anthroponyms identifying people living in three towns: Bielsk Podlaski, Hajnówka and Siemiatycze were analysed. The aim of this study is to emphasize the pronounced effect of Christian forenames in the creation of contemporary surnames, and thus to pinpoint the influence of Christian heritage on the anthroponymy of today’s Podlasie. Forenames associated with the Christian religion constitute a fundamental part of the local anthroponymic system in the Polish-Ruthenian borderland. The large diversity of forename variants is also remarkable. The reasons for this go beyond the aim of achieving nominative and differentiative functions. Their diversity is primarily the result of ethno-onomastic processes that have taken place in Podlasie over the centuries. Local systems for the formation of forenames and surnames have been established on the foundation of coexisting and interacting cultures and languages. Nevertheless, Polish and East Slavic components were dominant and they stemmed from two traditions – that of the Latin West and the Byzantine East, both influenced by Christianity.
Praca jest poświęcona współczesnym nazwiskom Podlasian utworzonym od imion posiadających motywację chrześcijańską. Materiał badawczy obejmuje antroponimy identyfikujące mieszkańców Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Siemiatycz. Celem opracowania jest podkreślenie produktywnego udziału imion chrześcijańskich w kreacji współczesnych nazwisk, a tym samym zaakcentowanie wpływu dziedzictwa chrześcijańskiego na antroponimię współczesnego Podlasia. Na pograniczu polsko-ruskim imiona związane z nurtem chrześcijańskim stanowią fundamentalną część lokalnego systemu nazewniczego. Uwagę zwraca też ogromna różnorodność form imiennych. Jej przyczyn należy upatrywać nie tylko w realizacji funkcji nominacyjno-dyferencjacyjnych. Ich zróżnicowanie jest przede wszystkim konsekwencją procesów etno-onomastyczych, jakie zachodziły na obszarze Podlasia na przestrzeni stuleci. Lokalne systemy – imienniczy i nazwiskowy – konstytuowały się na kanwie koegzystencji i wzajemnego oddziaływania różnych kultur i różnych języków. Dominującymi jednak okazały się komponenty polski i wschodniosłowiański, które wyrosły na dwóch tradycjach – łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu, posiadających wspólny mianownik chrześcijański.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: michal1437@gmail.com
Sponsorzy: Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019–2022, nr projektu: 009/RID/2018/19, kwota finansowania 8 791 222,00 zł.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9011
ISBN: 978-83-7431-591-3
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mordań_wkład_16.12.pdf1,98 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.