REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8738
Tytuł: Immunitety międzynarodowe przed polskimi sądami karnymi
Inne tytuły: International immunities in Polish criminal courts
Autorzy: Czeszkiewicz, Dominik
Promotor(rzy): Perkowski, Maciej
Słowa kluczowe: Immunitet międzynarodowy
prawo karne
prawo międzynarodowe
nietykalność
International immunity
criminal law
international law
inviolability
Data wydania: 7-lis-2019
Data dodania: 24-sty-2020
Abstrakt: W polskim ustawodawstwie pojęcie immunitetu znane było już w okresie międzywojennym, jednakże dopiero kodeks z 1969r. oraz obecnie obowiązujący kodeks postępowania karnego z 1997r. zajmuje się wskazaną regulacją w sposób zwięzły, wzorując się na rozwiązaniach obu konwencji wiedeńskich o stosunkach dyplomatycznych i konsularnych, pozostawiając jednakże dużo znaków zapytania, na które autor pisząc niniejszą pracę ma zamiar odpowiedzieć. Jest to więc główny cel niniejszej pracy. Co za tym idzie celem stawianym sobie przez autora jest odpowiedź na pytanie, czy ewolucja zastosowania immunitetu jest obecnie możliwa, jeżeli tak, w którym kierunku zmierza, czy poszerzenia jego zastosowania, czy też odwrotnie, jego marginalizacji i wykluczenia w stosunkach między państwami, organizacjami międzynarodowymi, czy też innymi podmiotami prawa międzynarodowego publicznego. W końcu czy obecnie obowiązująca regulacja wymaga, czy też nie wymaga zmian, jeżeli tak to jakich.
In Polish law, the concept of immunity was already known in the interwar period, but it was not until the criminal procedure code of 1969 that and the currently applicable code of 1997 deals with the indicated regulation in a concise manner, following the solutions of both vienna conventions on diplomatic and consular relations, leaving, however, a lot of question marks to which the author, while writing this work, intends to answer. So this is the main goal of this work. Consequently, the author's goal is to answer the question whether the evolution of the use of immunity is currently possible, if so, in which direction it is heading, or to extend its application, or vice versa, its marginalization and exclusion in relations between states, international organizations or other entities of public international law. In the end, whether the currently applicable regulation requires or does not require changes, if so which ones.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8738
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Czeszkiewicz_Immunitety_miedzynarodowe_przed_polskimi_sadami karnymi.pdf4,56 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.