REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8737
Tytuł: Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
Inne tytuły: Protection of secrets of the party to antitrust proceedings concerning competition-restricting practices
Autorzy: Korycińska-Rządca, Paulina
Promotor(rzy): Piszcz, Anna
Słowa kluczowe: tajemnica
postępowanie antymonopolowe
praktyki ograniczające konkurencję
secret
antitrust proceedings
competition-restricting practices
Data wydania: 8-lip-2019
Data dodania: 24-sty-2020
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest prawna ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Analizie poddane zostały trzy kategorie tajemnic strony tego postępowania, tj. informacje stanowiące: tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnice związane z rynkiem finansowym oraz tajemnicę porady prawnej. Główna teza badawcza rozprawy zawiera się w stwierdzeniu, że obowiązująca w prawie polskim regulacja prawna dotycząca ochrony tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję na ogół nie stanowi przeszkody w kontroli przez polski organ antymonopolowy przestrzegania przepisów zakazujących praktyk ograniczających konkurencję. Jednocześnie jednak obowiązujące przepisy oraz praktyka ich stosowania pokazują, że przy udzielaniu prawnej ochrony tym tajemnicom w zbyt małym stopniu uwzględnia się potrzebę ochrony prawnie uzasadnionych interesów strony, będącej beneficjentem tajemnicy, oraz prawnie uzasadnionych interesów innych stron tego postępowania i osób trzecich. Wobec tego konieczne jest wprowadzenie zmian w tym zakresie. Podstawową metodą badawczą jest analiza formalno-dogmatyczna. Wykorzystane zostały również elementy metody prawnoporównawczej oraz dane statystyczne pochodzące z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
The subject of the doctoral dissertation is legal protection of secrets of the party to antitrust proceedings concerning competition-restricting practices. Three categories of the eponymous parties' secrets have been analyzed, i.e. information that constitute business secret, secrets related to the financial market and the legal professional privilege. The main thesis of the dissertation is contained in the statement that Polish legal provisions regarding protection of secrets of the party to antitrust proceedings concerning competition-restricting practices do not, in general, prevent the Polish antimonopoly authority from monitoring the compliance with the provisions prohibiting competition-restricting practices. Simultaneously, the applicable legal provisions and the practice of their application indicate that the need for protection of legitimate interests of the party who is a beneficiary of the secret as well as the other parties and the third parties when granting the legal protection to these secrets is taken into account to an insufficient extent. Therefore, there is a need to implement changes in this regard. The main research method is formal-dogmatic analysis. The elements of the comparative legal analysis and statistical data from the Office of Competition and Consumer Protection were also used.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8737
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Korycinska-Rzadca_Ochrona_tajemnic_strony_postepowania_antymonopolowego.pdf1,75 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.