REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8734
Tytuł: Cywilnoprawna odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika za błąd
Inne tytuły: Civil liability of a professional representative for error
Autorzy: Bieluk, Magdalena
Promotor(rzy): Doliwa, Adam
Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilna
profesjonalny pełnomocnik
radca prawny
adwokat
odpowiedzialność profesjonalisty
civil liability
professional representative
legal counsel
advocate
professional liability
Data wydania: 13-wrz-2019
Data dodania: 24-sty-2020
Abstrakt: Niniejsza praca poświęcona jest aktualnej problematyce odpowiedzialności cywilnej profesjonalnych pełnomocników za błąd w ujęciu prawno-porównawczym. Analizie w powyższym zakresie poddany został polski, angielski oraz hiszpański system prawny. Praca zawiera wstęp, podsumowanie oraz dziewięć rozdziałów, w tym trzy rozdziały teoretyczne dotyczące statusu profesjonalnych pełnomocników, trzy rozdziały teoretyczne omawiające przesłanki odpowiedzialności cywilnej oraz trzy rozdziały praktyczne, traktujące o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz zawierające analizę relewantnych danych statystycznych i orzecznictwa – po jednym rozdziale z każdej z wyszczególnionych części na każdy z analizowanych systemów prawnych.
The thesis is devoted to the current problems of civil liability of professional representatives for error in a comparative perspective. The analysis in the abovementioned field was conducted in relation to the Polish, English and Spanish legal systems. The thesis contains an introduction, a summary and nine chapters: three theoretical ones concerning the status of professional representatives, also three theoretical ones - discussing the prerequisites of civil liability and three practical chapters, dealing with liability insurance and analysing relevant statistical data and case law - one chapter from each of the abovementioned parts of the thesis on each of the analysed legal systems.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/8734
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bieluk_Cywilnoprawna_odpowiedzialnosc_profesjonalnego_pelnomocnika_za_blad.pdf3,84 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.