REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8686
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorJastrzębska, Maria Elżbieta-
dc.date.accessioned2020-01-07T09:07:34Z-
dc.date.available2020-01-07T09:07:34Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationOptimum. Economic Studies, Nr 4(98) 2019, s. 28-43pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8686-
dc.description.abstractPurpose – The article was written to outline the State action (specifically central government’s) aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive development in 2016-2019. Research method – In the article theoretical research is carried out on the basis of the subjective literature, existing legal requirements, international institutions’ and central government’s reports. Such research methods as descriptive analysis and inferential and inductive reasoning were used. First, financial exclusion is defined as a kind of social exclusion in the field of sustainable and inclusive development. Next, the author describes the most important central government’s activity aimed at limiting financial exclusion in 2016-2019 in three areas. It is analysed how the State affects household income through fiscal policy instruments. The most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients are also pointed out. Finally, the State activity aimed at improving financial education and financial allowance of the Polish people is described. Results – The article allows a better understanding of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland undertaken in 2016-2019 with particular reference to fiscal policy instruments affecting household income. Originality / value – To the best of author’s knowledge, it is the only article concerning, as defined above, the three areas of the State activity aimed at limiting financial exclusion in Poland during the period considered, namely fiscal policy affecting household income; the most important legal regulations affecting entities offering financial services and their clients; improving financial education and financial allowance of the Polish people. It is very important considering sustainable and inclusive development.pl
dc.language.isoenpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectfinancial exclusionpl
dc.subjectpublic financepl
dc.subjectstate policypl
dc.titleState action aimed at limiting financial exclusion in Poland in terms of sustainable and inclusive developmentpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/oes.2019.04.98.03-
dc.description.Emailmaria.jastrzebska@ug.edu.plpl
dc.description.AffiliationFaculty of Management, University of Gdańskpl
dc.description.referencesAdamski R., 2016, Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 125, s. 37-48, DOI: 10.18276/epu.2016.125-03.pl
dc.description.referencesAdult Financial Literacy Competencies, 2016, OECD, https://www.oecd.org/daf/fin/ financial-education/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesAlińska A., 2017, Instytucje mikrofinansowe na rynku usług finansowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 478, s. 24-36, DOI: 10.15611/ pn.2017.478.02.pl
dc.description.referencesAlvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., 2018, World Inequality Report 2018, https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referencesBatsaikhan U., Demertzis M., 2018, Financial literacy and inclusive growth in the European Union, “Policy Contribution”, iss. n ̊08, http://bruegel.org/wp-content/ uploads/2018/05/PC-08_2018.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesBąkowska K., Lachowicz M., Marczewski K., 2019, Indeks odpowiedzialnego rozwoju. PKB to za mało..., Lachowicz M. (red.), Polski Instytut Ekonomiczny, http:// pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/02/ PIE-Indeks_Odpowiedzialnego_Rozwoju.pdf [date of entry: 28.03.2019].pl
dc.description.referencesCzyńmy świat lepszym niż go zastaliśmy, 2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Raport_Czy%C 5%84my_%C5%9Bwiat_lepszym.pdf/ea5f8ddd-ad6e-f65d-016c-dca85e7839f5 [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesDiagnoza społeczna2015. Warunki i jakośćżycia Polaków – Raport, 2015, Czapiński J., Panek T. (red.), „Contemporary Economics”, nr 9/4, http://www.diagnoza. com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesFinancial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 2008, European Commission,Brussels, http://ec.europa.eu/socialblopservices [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesGołębiowski G., 2017, Finansyzacja życia codziennego, [w:] Złota Księga dla Profesora Szczepańskiego, Ickiewicz J., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesGórski J., 2016, Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej, „Bezpieczny Bank”, nr 3(64), s. 142-158.pl
dc.description.referencesGromada A., 2018, Czemu służy program „rodzina 500 plus”. Analiza celów polityki pub-licznej i polityki partyjnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3(80), s. 231-244, DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.3.18.pl
dc.description.referencesIwanicz-Drozdowska M., Nowak K., 2011, Rola i znaczenie edukacji finansowej, [w:] Edukacja i świadomość finansowa, Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesKoźliński T., 2010, Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, NBP, Warszawa, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/wykluczeniefinansowe/ download/wykluczenie_platnicze_w_polsce_i_innych_krajach_ue.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesLeszczyńska M., 2013, Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy ”, nr 31, s. 156-166.pl
dc.description.referencesMarszałek P., 2012, Finansyzacja – problemy i kontrowersje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 247, s. 220-230.pl
dc.description.referencesMartyniuk M., 2015, Wykluczenie finansowe a podmioty mu przeciwdziałające na przykładzie Polski, „Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 9, s. 55-71.pl
dc.description.referencesPotocki T., 2015, Instytucjonalne uwarunkowania i mechanizmy podnoszenia świadomości finansowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 395, s. 274-285, DOI: 10.15611/pn.2015.395.26.pl
dc.description.referencesPrzepaść między bogatymi a biednymi w Polsce rośnie najbardziej w Europie, 2019, https:// tvn24bis.pl/pieniadze,79/nierownosci-dochodowe-w-polsce-i-w-europie-badanie -world-inequality-lab,924902.html [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referencesRatajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista”, nr 3, s. 281-301.pl
dc.description.referencesRecommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, 2005, OECD, http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesStrategia Europa 2020, 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1. pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesStrategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku),2017, Warszawa, https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesSzopa B., Szopa A., 2011, Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, „Zeszyty Naukowe/Polskie Towarzystwo Ekonomiczne”, nr 11, s. 13-27.pl
dc.description.referencesThe Commitment to Reducing Inequality Index 2018, 2018, OXFAM, https://www. oxfamamerica.org/explore/research-publications/the-commitment-to-reducing-inequality-index-2018/ [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referencesThe Inclusive Growth and Development Report 2018, 2018, World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesUnited Nations Agenda 2030. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 2015,http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_ 2016_ostateczna.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesWaliszewski K., 2016, Financialization of the Economy and the Need for Personal Finance Advisory Services, „e-Finanse”, nr 2(12), s. 13-23, DOI: 10.14636/1734-039Х_І2_ 2_002.pl
dc.description.referencesWiatrowski P., 2018, Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 54(2), s. 76-86, DOI: 10.15584/nsawg. 2018.2.5.pl
dc.description.referencesWiśniewski P., 2014, Nowe miary finansyzacji, [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, Ostaszewski J., Kosycarz E. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl
dc.description.referencesWykonanie budżetu państwa. Wystąpienie w Sejmie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 2018, „Kontrola Państwowa”, nr 4, https://www.nik.gov.pl/plik/id,18297.pdf [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referencesZgliczyński W.S., 2017, Polityka społeczna w państwach UE – wydatki i rozwiązania modelowe, „Infos”, nr 10(233).pl
dc.description.referenceswww 1, https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sustain-able-development [date of entry: 28.12.2018].pl
dc.description.referenceswww 2, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_ cap-ita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices [date of entry: 11.09. 2019].pl
dc.description.referenceswww 3, http://sdg.gov.pl/ [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referenceswww 4, https://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/ wynagrodzenia, Minimalne-wynagrodzenie-za-prace [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referenceswww 5, https://www.infor.pl/wskazniki/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/eme-rytury-i-renty [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referenceswww 6, https://wynagrodzenia.pl/gus/dane-roczne [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referenceswww 7, https://www.infor.pl/wskazniki [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.referenceswww 8, https://www.infor.pl/wskazniki/oplaty/277,Przecietny-miesieczny-dochod -rozporzadzalny-na-1-osobe.html [date of entry: 11.04.2019].pl
dc.description.number4(98)-
dc.description.firstpage28pl
dc.description.lastpage43pl
dc.identifier.citation2Optimum. Economic Studiespl
dc.identifier.orcid0000-0002-0027-930X-
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 4(98)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.