REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8682
Tytuł: Różnorodność i inkluzja w edukacji - wybrane aspekty wspierania uczniów z doświadczeniem migracji
Inne tytuły: Diversity and inclusion in education – selected aspects of supporting students with migration experience
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Słowa kluczowe: uczniowie z doświadczeniem migracji
inkluzja
działania metodyczne
students with a migrant background
inclusion
methodical activities
Data wydania: 2019
Data dodania: 3-sty-2020
Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Źródło: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, redakcja naukowa Iwona Chrzanowska, Grzegorz Szumski, s. 278-287
Seria: Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;7
Abstrakt: Celem rozdziału jest ukazanie podstawowych zagadnień dotyczących wspierania procesów inkluzji oraz edukacji dzieci z doświadczeniem migracji na płaszczyźnie edukacji formalnej. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza poświęcona jest analizie sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji z uwzględnieniem ich szkolnego funkcjonowania. W drugiej zostały zaprezentowane prawne możliwości wspierania imigrantów, uchodźców oraz reemigrantów oraz przykłady dobrych praktyk edukacyjnych w tym zakresie (organizacja oddziałów przygotowawczych, nauczania języka polskiego jako obcego, realizacji zająć wyrównawczych itd.).
The aim of the chapter is to present vital issues related to supporting inclusion and education processes of children with migrant background in the field of formal education. The article consists of two main parts. The first one is devoted to the analysis of student with migrant experience situation including their school functioning. The second one presents legal and methodical possibilities of supporting immigrants, refugees and re-emigrants and examples of good educational practices in this field (welcome classes, teaching Polish as a foreign language, implementation of remedial classes, etc.).
Afiliacja: Anna Młynarczuk-Sokołowska - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
Katarzyna Szostak-Król - Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
E-mail: Anna Młynarczuk-Sokołowska: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8682
ISBN: 978-83-65591-83-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Mlynarczuk-Sokolowska_K_Szostak-Krol_Roznorodnosc_i_inkluzja_w_edukacji.pdf72,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.