REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8588
Tytuł: Gospodarcze skutki katastrof naturalnych w Japonii
Inne tytuły: The economic impacts of natural disasters in Japan
Autorzy: Dąbrowski, Mariusz
Promotor(rzy): Grabowiecki, Jerzy
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne
Japonia
finanse publiczne
katastrofy naturalne
sektor prywatny
economic security
Japan
natural disasters
private sector
public finance
Data wydania: 9-wrz-2019
Data dodania: 7-lis-2019
Abstrakt: Celem rozprawy doktorskiej jest sektorowa analiza i ocena skutków klęsk żywiołowych. Przedmiotem badań jest gospodarka Japonii w XX i XXI wieku, natomiast problem badawczy dotyczy niestabilności jej rozwoju gospodarczego. Hipoteza główna stanowi, że katastrofy naturalne mają negatywny wpływ na dynamikę rozwoju gospodarczego w Japonii i w celu jej weryfikacji wykorzystane zostały następujące hipotezy szczegółowe: 1. Katastrofy naturalne mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w Japonii. 2. Katastrofy naturalne mają negatywny wpływ na dynamikę produkcji, nastroje i łańcuchy dostaw w przemyśle. 3. Katastrofy naturalne mają negatywny wpływ na sytuację w sektorze usług. 4. Katastrofy naturalne mają negatywny wpływ na stan finansów publicznych. W niniejszej rozprawie zastosowano metodę hipotetyczno-dedukcyjną, wspartą analizą oficjalnych raportów japońskich ministerstw i agencji rządowych, a także analizą danych statystycznych udostępnianych przez liczne instytucje, wymienione w części „bazy danych”. Praca oparta jest przede wszystkim na literaturze naukowej w języku angielskim, a w dalszej kolejności na publikacjach w języku polskim i japońskim, wydanych przeważnie po 2010 roku. Rozprawa stanowi próbę wypełnienia istniejącej luki w badaniach ekonomicznych w zakresie katastrof naturalnych.
The purpose of doctoral dissertation is sectoral analysis and assessment of the impacts of natural disasters. The research subject is Japan's economy in the 20th and 21st century, while the research problem focuses on the instability of its economic development. The main hypothesis states that natural disasters negatively affect the dynamics of economic development in Japan. To verify it, the following supporting hypotheses were formulated: 1. Natural disasters negatively affect the food and energy security in Japan. 2. Natural disasters negatively affect the production dynamics, sentiments, and supply chains in industry. 3. Natural disasters negatively affect the service sector. 4. Natural disasters negatively affect the public finances. The research method chosen in this dissertation is the hypothetico-deductive method, supported by the analysis of official reports of Japanese ministries and government agencies, as well as the analysis of statistical data provided by numerous institutions, listed in the database section. The thesis is based primarily on English-language scientific literature, followed by publications in Polish and Japanese, mostly released after 2010.This dissertation is an attempt to fill the existing gap in economic studies on natural disasters.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8588
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Dabrowski_Gospodarcze_skutki_katastrof_naturalnych_w_Japonii.pdf2,95 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.