REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8577
Tytuł: Prozaiczny ironista, ironiczny prozaik? O ironii w przedwojennych polemikach Juliana Tuwima
Inne tytuły: A prosaic ironist or ironic prosaist? On irony in Julian Tuwim’s interwar period polemics
Autorzy: Grudzień, Jadwiga
Słowa kluczowe: krytyka literacka
ironia
etyka
polityka
literary critique
irony
ethics
journalism
politics
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 337-349
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Tematem artykułu jest refleksja nad przedwojennymi recenzjami i polemikami Juliana Tuwima w kontekście ironii. Przywołując kategorie z pracy Piotra Łaguny pt. Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii), autorka analizuje występujące w tekstach Tuwima mechanizmy ironiczne o różnej proweniencji oraz rozważa, czy adekwatna przy ich omawianiu byłaby kategoria postawy ironicznej. Dochodzi do wniosku, że wykorzystywanie cudzego języka – języka oponentów politycznych i literackich – w celu wyszydzenia ich poglądów to najistotniejsza cecha ironii w Tuwimowskiej prozie. Jednocześnie warte zauważenia są: autodemaskacja ironii stosowana przez Tuwima w obawie przed niezrozumieniem przez konkretny krąg (prawicowych) odbiorców oraz element etyczny: Tuwim zawsze (niezależnie od środków literackich użytych w swojej prozie) stara się udowodnić swoją uczciwość – uczciwość pisarza, uczciwość publicysty i uczciwość człowieka.
This article reflects on irony in the interwar period reviews, critiques and polemics by Julian Tuwim. Piotr Łaguna’s criteria from his work Ironia jako postawa i jako wyraz (z zagadnień teoretycznych ironii) [Irony as an attitude and as an expression (on theories about irony )] are used to analyze the irony in Tuwim’s texts and where it comes from. The author also analyses if the category of an ironic attitude would apply. She draws a conclusion that using someone else’s language, in this case Tuwim’s political and literary adversaries’, to mock their views is the most important feature of Tuwim’s prose. At the same Tuwim reveals the irony in his texts in case his right wing readers could not understand him. He is also ethical. Tuwim always tries to prove (no matter what literary means he uses in his prose) that he is an honest man- the honesty of a writer, publicist and a human being.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Jadwiga Grudzień ‒ doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2017), jej rozprawa doktorska dotyczyła poetyki i retoryki ironii w polskiej prozie XXI wieku. Zawodowo zajmuje się redakcją i korektą tekstów, opublikowała powieść uniwersytecką Erasmopeja (2014), a także kilka artykułów naukowych i publicystycznych oraz tłumaczeń z języka angielskiego i norweskiego. Działa w teatrze amatorskim oraz w środowisku osób z dysfunkcją wzroku na rzecz upowszechniania i doskonalenia audiodeskrypcji dzieł sztuki i filmów.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8577
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Grudzien_Prozaiczny_ironista_ironiczny_prozaik.pdf437,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.