REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8562
Tytuł: O prostych przyczynach i dalekosiężnych konsekwencjach nierozumienia poezji. Uwagi na marginesie wiersza
Inne tytuły: On simple reasons and far reaching consequences of misunderstanding poetry. Notes on the margin of the poem Nad Cezarem (Over Cezar)
Autorzy: Pietrzak-Thébault, Joanna
Słowa kluczowe: język łaciński
literatura klasyczna
kultura antyczna
Latin
classical literature
Antique culture
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 325-336
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Do zrozumienia dzieł poetyckich dawnych epok niezbędna jest znajomość kulturowego i cywilizacyjnego kontekstu, w jakim utwory te powstawały. Wiersz Juliana Tuwima, choć odnosi się do rzeczywistości pozornie niezbyt odległej (bo do polskiego przedwojennego gimnazjum), może nastręczyć jednak spore trudności. Niemal całkowite wyeliminowanie z polskich szkół nauczania łaciny i literatury klasycznej, oprócz innych szkód sprawia także, że wiersze takie jak ‘Nad Cezarem’ stają się hermetyczne. Ograniczanie znajomości starożytnych języków i kultury klasycznej pojawia się, choć nie w tak drastycznej, jak w Polsce, formie w wielu krajach europejskich. Obecnie obserwuje się prace zarówno nad nowoczesnymi metodami nauczania w szkołach jak i sposobami powrotu do świadomości społecznej dokonań kultury antycznej. Brak zakorzenienia w tradycji technokratycznych elit europejskich mieć może bowiem bardziej dalekosiężne i negatywne skutki, niż ‘tylko’ nierozumienie poezji.
To understand poetic compositions of past times one needs to know the cultural and civilization context of the era they were written in. Julian Tuwim’s poem though at first seems to be about quite recent time (Polish interwar period junior high school ) may cause difficulties in interpretation. The lack of Latin and classical literature in contemporary Polish schools causes the poems such as Nad Cezarem becoming difficult to understand. Many other European countries have also limited their teaching of ancient languages and classical culture but not to such a degree as in Poland. There are now many attempts to present to broader audiences the outcomes of ancient cultures and modern teaching methods in schools. The lack of tradition in technocratic European elites may have a far more reaching and negative consequences than ‘just’ misunderstanding poetry.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: Joanna Pietrzak-Thébault ‒ jest italianistką, doktorem nauk humanistycznych. Od 2009 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Pracę dydaktyczną prowadziła początkowo na kulturoznawstwie, a od 2015 roku, z chwilą utworzenia tego kierunku, na italianistyce. Jej naukowe zainteresowania obracają się wokół historii książki, edytorstwa i percepcji literatury włoskiego renesansu. Zajmuje się też francuskojęzyczną twórczością polskich romantyków: opublikowała wydanie krytyczne francuskiej prozy artystycznej Adama Mickiewicza (wraz z tłumaczeniem, 2013) i przełożyła na polski całość francuskiej prozy poetyckiej Zygmunta Krasińskiego (2017).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8562
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.